Pediatria pre prax 2/2014

Psoriáza v detskom veku, prečo je dôležité včasné odstránenie fokusov

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Alena Točíková, CSc.

Psoriáza je chronické zápalové ochorenie dospelých aj detí na základe vrodených porúch funkcií keratinocytov a porúch zloženia a funkcií obranného systému kože. Mnohí zaraďujú psoriázu medzi autoimunitné choroby, ale klinický výsledok tohto zápalu určujú genetické poruchy základných buniek postihnutého orgánu. Psoriáza má prvý vrchol výskytu v detskom veku, veľmi často spojený s prekonaním zápalu v horných cestách dýchacích. Predpokladá sa aktivácia obranných buniek, ktoré sa dostávajú do kože a spúšťajú zápal uvoľňujúci genetické poruchy keratinocytov. Nové poznatky o zápale ako základnom obrannom mechanizme a innátnej imunite poukazujú na potrebu včasného odhalenia a odstránenia príčiny prechodu psoriázy z genotypovej na fenotypovú. Jednou z nich je infekcia horných ciest dýchacích. Autori uvádzajú stav zdravia HCD u detí so psoriázou a upozorňujú na potrebu zvýšenej starostlivosti u detí s výskytom psoriázy v rodine.

Kľúčové slová: psoriáza, etiopatogenéza, prevencia, infekcie HCD, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psoriasis in children, why is it important early removal of foci in patients suffering from psoriasis

Psoriasis is a chronic inflammatory disease also of the children on the basis of congenital disorders of keratinocytes and disorders of the composition and functions of the defense system of the skin. Psoriasis is classified as autoimmunity diseases by many authors, but the clinical outcome of inflammation determine genetic disorders fundamental cells of the affected organ. Psoriasis has a first peak incidence of childhood often associated with overcoming inflammation in the upper respiratory system. It is assumed that the activation of protective cells of throat reached the skin and trigger inflammation releasing genetic disorders of keratinocytes. New knowledge about inflammation as a primary defense mechanism, and innate immunity indicate the need for early detection and elimination of the causes of psoriasis with genotypic transition to phenotypic feature. One of them is the infection of the upper respiratory system. The authors report ARS health status in children with psoriasis and highlight the need for increased care in children with an incidence of psoriasis in the family.

Keywords: psoriasis, etiopathogenesis, prevention, infections of ARS, children.