Pediatria pre prax 1/2012

Proteinúria u detí

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Proteinúria je častý nález u detí. Môže byť sprievodným javom benígneho stavu, alebo môže signalizovať závažné základné renálne alebo systémové ochorenie. Zvyčajne sa odporúča hodnotiť intenzitu proteinúrie z 24-hodinového zberu moču, tento test však môže narážať na technické problémy, najmä u dojčiat a menších detí. V týchto situáciách môže byť užitočnou alternatívou vyšetrenie pomeru koncentrácie bielkovín a kreatinínu v prvej rannej vzorke moču. Prechodná, resp. ortostatická proteinúria je zvyčajne benígna. Pretrvávajúca proteinúria môže byť spojená s vážnejším ochorením obličiek. Pacienti s aktívnym močovým sedimentom, súčasnou trvalou a výraznou hematúriou, hypertenziou, hypokomplementémiou, renálnou insuficienciou s redukciou glomerulárnej filtrácie alebo príznakmi svedčiacimi o vaskulárnom ochorení majú byť odporučení do detskej nefrologickej ambulancie na starostlivé vyšetrenie a prípadnú špecifickú terapiu.

Kľúčové slová: proteinúria, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Proteinuria in children

Proteinuria is common in children and may represent a benign condition or a serious underlying renal disease or systemic disorder. Although a 24-hour urine protein excretion test is usually recommended, it may be impractical in children. A spot, first-morning urine test for protein/creatinine ratio can be useful in this situation. Proteinuria is usually benign, in the form of transient or orthostatic proteinuria. Persistent proteinuria may be associated with more serious renal diseases. Patients with active urinary sediments, persistent and gross hematuria, hypertension, hypocomplementemia, renal insufficiency with depressed glomerular filtration rate, or signs and symptoms suggestive of vasculitic disease may require a renal biopsy and referral to a pediatric nephrologist.

Keywords: proteinuria, children.