Pediatria pre prax 5/2016

Poruchy menštruačného cyklu u dievčat v adolescencii

MUDr. Sylvia Redechová, MUDr. Rastislav Sysák, PhD., MUDr. Marta Cvejkušová, doc. MUDr. Peter Štencl, CSc., MUDr. Gabriela Šustová, MUDr. Monika Dugátová, MUDr. Ľubica Hammerová, PhD.

Gynekologické problémy u adolescentiek majú svoje špecifiká. Poruchy menštruačného cyklu ako sú amenorea, dysfunkčné krvácanie alebo dysmenorea sú u adolescentiek relatívne časté. V skorom pomenarcheálnom období si tieto poruchy vo väčšine prípadov nevy-žadujú špecifickú liečbu, avšak pri objavení sa patológie je potrebný včasný a adekvátny prístup. Autori v článku prezentujú základné charakteristiky normálneho menštruačného cyklu u adolescentiek a následne opisujú jeho patologické odchýlky.

Kľúčové slová: menštruačný cyklus, adolescencia, amenorea, dysfunkčné krvácanie, juvenilná metrorágia, syndróm polycystických ovárií, dysmenorea

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Menstrual disorders in adolescents

Gynaecological problems by adolescent girls have their own particularity. Menstrual cycle disorders like amenorrhoe, dysfunctional bleeding or dysmenorrhoe are relatively often by adolescent girls. In the early postmenarcheal period most of this disorders do not require a specific treatment, however by occurrence of pathology the early and adequate management is needed. Authors present the basic characteristics of physiological menstrual cycle by adolescent girls and its pathological variations. The detailed analysis of the most often disorders is offered in the article.

Keywords: menstrual cycle, adolescencia, amenorrhoea, dysfunctional bleeding, juvenile metrorrhagia, polycystic ovary syndrome, dysmenorrhoea