Pediatria pre prax 1/2016

Pohryzenia detí psami. Výskyt, rizikové faktory, liečba a prevencia

MUDr. Jozef Kubašovský, MUDr. Peter Polan, PhD., doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD., PhDr. Katarína Kubašovská, MUDr. Peter Lengyel, PhD., MUDr. Martin Vicen

Autori vo svojej práci prezentujú výskyt pohryzení detí psami z dostupných prác z blízkych a vzdialených krajín, v ktorých je štatistické vyhodnotenie jednotlivých úrazov vyžadované, sledované. Zdôrazňujú rizikové faktory vedúce k možnému ohrozeniu detí aj vlastnými psami, rekapitulujú súčasné názory na lokálnu liečbu, antibiotickú liečbu. V prevencii a závere zdôrazňujú multifaktoriálny prístup k prevencii pohryzenia detí psami.

Kľúčové slová: pohryzenia psom, deti, liečba, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dog bite injuries in children. Occurrence, risk factors, treatment and prevention

The authors present the occurrence of dog bites in children in this paper, based on the materials available in the neighbouring and distant countries where the statistical evaluation of individual accidents is required and controlled. The risk factors leading to the potential threat of children by their own dogs are emphasized here, as well as the summarisation of current views on the local and antibiotic treatment. In the prevention and the conclusion, the emphasis is put on the multifactorial approach to the preventing dog bites in children.

Keywords: dog bites, children, treatment, prevention