Pediatria pre prax 1/2009

Pneumónia v ambulantnej praxi pediatra

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Pneumónia získaná v komunite je stále jedným z najčastejších a najzávažnejších ochorení vo všetkých vekových skupinách, najmä v rannom detstve. Svojim výskytom predstavuje každodenný problém v primárnej pediatrickej starostlivosti. Hoci ide o jednu nozologickú jednotku, jej závažnosť, etiológia, klinický priebeh a terapia sú rôznorodé, a pediater musí zohľadniť celý rad faktorov, ktoré rozhodnú o spôsobe liečby. Predložená práca sumarizuje tieto faktory, ktoré musí pediater prvého kontaktu zvážiť hlavne pri rozhodovaní o etiológii,liečebnom postupe, či prípadnej hospitalizácii. Hoci röntgen pľúc patrí k diagnostickému štandardu pneumónie, diagnóza na úrovni prvého kontaktu je založená hlavne na posúdení klinického stavu, komorbidity, veku, epidemiologickej aj sociálnej situácie dieťaťa. Práca predkladá praktické postupy diagnostického a liečebného rozhodovania na úrovni prvého kontaktu.

Kľúčové slová: pneumónia získaná v komunite, detský vek, diagnostika v prvej línii.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pneumonia in ambulatory pediatric practice

Community – acquired pneumonia is still one of the most common disease affecting the people of all age groups, namely children. It is „daily bread“ of the primary pediatric practice. Despite the pneumonia is the one nosologic entity, its etiology, clinical forms, course, severity and therapy are extremly variable, according the age, comorbidity, etc., and pediatrician should take into account many factors influencing his therapeutic strategy. Presented article summarise conditions of the decision on the pediatric primary care level. Although the chest x-ray is the standard diagnostic tool in case of pneumonia, the first decision is made namely on the basis of clinical stage, disease comorbidity, age, epidemiologic and social condition of the patient. Presented paper gives the guideline for such decision on the primary pediatric care level.

Keywords: community – acquired pneumonia, chilhood, primary care diagnostics.