Pediatria pre prax 2/2017

Novorodenecká žltačka

MUDr. Klaudia Demová, PhD., MUDr. Mária Füssiová, MUDr. Monika Kovácsová

Novorodenecká hyperbilirubinémia je najčastejším chorobným stavom vyskytujúcim sa na novorodeneckých oddeleniach, ktorá v niektorých prípadoch vyžaduje lekársku intervenciu. Novorodenecká žltačka sa prezentuje takmer u 80 – 100 % nezrelých novorodencov a u 50 – 60 % zrelých novorodencov. Je častou príčinou predĺženej hospitalizácie na novorodeneckých oddeleniach. Väčšina žltačiek je benígna, avšak pre potenciálnu toxicitu bilirubínu pri jej neskorom záchyte je nevyhnutná identifikácia rizikových novorodencov a ich monitorovanie. Poznanie rizikových faktorov, dôsledná prevencia a monitorovanie rizikových novorodencov a včasná terapia môžu prispieť k zníženiu akútnej a dlhodobej morbidity, ako aj k zníženiu počtu rehospitalizácií.

Kľúčové slová: hyperbilirubinémia, kernikterus, fototerapia, bilirubín

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neonatal hyperbilirubinemia

Neonatal hyperbilirubinemia is the most common disease occurring in the neonatal department, which in some cases require medical intervention. Neonatal jaundice is presented in almost 80-100% of premature infants and 50-60% in mature newborns. It is a common cause of discharge delay from neonatal departments. Most of the jaundice are benign, but the potential toxicity of bilirubin in late detection, need monitoring and identification of risk newborns. Knowledge of risk factors, prevention and rigorous monitoring of risk newborns and early therapy can help to reduce acute and long-term morbidity, as well as to reduce the number of rehospitalization.

Keywords: hyperbilirubinemia, kernicterus, phototherapy, bilirubin