Pediatria pre prax 4/2015

Névy kože u detí. I. Pigmentové névy

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., PhDr. Viera Tereková, PhD.

Zložitá štruktúra kože zložená z rôznych buniek podmieňuje počas ontogenézy vznik odchýlok v ich vývoji a rozmiestnení, čo je podstatou névov. Pomenovanie névus pochádza z latinského slova naevus, čo všeobecne označuje „materské znamienko, alebo kozmeticky rušivý znak”. Svojou podstatou sú benígne, predstavujú skôr estetický defekt, hoci z niektorých môžu vzniknúť aj malígne zmeny. Najčastejšie sa používa v súvislosti s farebnými znamienkami, odvodenými od melanocytov alebo im podobných buniek. Névy bývajú súčasťou mnohých syndrómov. Podľa účasti buniek v stavbe névu rozoznávame epidermálne névy – odvodené od keratinocytov, môžu byť aj s vlasmi a mazovými žľazami (organoidné). Vlasové folikuly tvoria naevus pilosus často aj v spojení s melanocytovými névami. Mazové žľazy tvoria samostatný naevus sebaceus. Névy spojivového tkaniva sú odvodené od fibroblastov, tukové od adipocytov a cievne od štruktúr ciev. Najčastejšie sa vyskytujú névy z melanocytov, névových melanocytov – pigmentové névy. Pigmentové melanocytové névy tvoria spektrum prejavov od malého nahromadenia melanocytov v epiderme, po masívne nahromadenie melanocytov a névových buniek – névomelanocytov v kóriu. Tieto nahromadenia sa delia na melanocytové hyperplázie a melanocytové neoplázie. Príčina vzniku névov nie je úplne známa. Považujú sa za špecifické mutácie (B BRAF) alebo klonové poruchy progeritorových buniek névov a vonkajších faktorov (UV). Táto heterogénna skupina porúch je v poslednom čase rozdelená na základe klinických a histologických znakov nasledovne. Neoplázie zahrňujú: vrodené – névomelanocytové – névocelulárne névy, névus spilus; získané – nevocelulárne névy, modrý névus, pigmentované vretenobunkové névy, Spitzovej névus, uzlinové névy. Hyperplázie zahrňujú: lentigo simplex a solárne lentigá. Osobitnú skupinu tvoria: dysplastické névy, pehy, škvrny typu café au lait, mongolské škvrny. Opisuje sa klinika, diagnostika, liečba a prevencia pigmentových névov a zdôrazňuje sa potreba edukácie detí aj rodičov, v čom má pediater mimoriadne dôležitú úlohu.

Kľúčové slová: névy, dieťa, klinika, liečba, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nevi of skin in children. I. Pigmented nevi

Complicated structure of skin, compouded of different cells cause during ontogenesis formation of the variations in the development and deployment of what constitutes nevi. The name nevus comes from the Latin naevus, which generally refers to „birthmark or cosmetically troublesome character“. The name nevus is commonly used for colored marks, which are derived from the melanocytes, or the like cells. They are benign by their nature, are more aesthetic defect, although some may convert to malignant cancer. Nevi also participate in many syndromes. According to origin cells participating in their construction nevi are distinguished on epidermal nevi – derived from keratinocytes, which may also be with hairs and sebaceous glands (organoid nevi). Hair follicles form naevus pilus often in conjunction with melanocytic nevus. The sebaceous glands create an independent naevus sebaceus. Connective tissue nevi are derived from fibroblasts and fat tissue nevi are derived from adipocytes. Vascular nevi are derived from vascular components. The most frequently are occurred melanocytic nevi from melanocytes and nevomelanocytes – pigmented nevi. Pigmented melanocytic nevi create spectrum of manifestations from accumulation of few melanocytes in the epidermis, to massive accumulation melanocytes and nevomelanocytes in the corium. Melanocytic nevi are divided into melanocytic hyperplasia and melanocytic neoplasia. The causes of nevi are not fully known. They are considered as specific mutations (B-BRAF) or the clonal nature of progeritors cells created nevi and some others conditions (UV). This heterogeneous group of disorders is most recently allocated on the basis of clinical and histological features as follows. Neoplasia include: congenital nevomelanocytic nevus, nevus spilus, acquired nevocelular nevus, blue nevus, pigmented spindle cell nevus, Spitz nevus, nodal nevus. Hyperplasia include: lentigo simplex and solar lentigo. Special group consists of: dysplastic nevus, freckles, spots type of café au lait, Mongolian spots. There are described a clinic diagnosis, treatment and prevention of pigmented nevi and is emphasized the need for education of children and parents in what the pediatricians have the main role.

Keywords: nevi, children, clinical findings, treatment, prevention.