Pediatria pre prax 2/2015

Neskorá diagnostika germinálneho nádoru testis a jej vplyv na prognózu pacienta

doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Andrea Mocná, MUDr. Judita Puškáčová, PhD., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., MUDr. Andrea Čechvalová, MUDr. Jaroslav Molčan

Východiská: Nádory semenníkov detí a mladistvých sú skupinou zriedkavých nádorov s veľmi dobrou prognózou. Biologické správanie sa líši podľa histológie, štádia a veku v čase diagnózy. Kazuistika: 14-ročný pacient bol urgentne hospitalizovaný pre rozvoj hemoptoe. Na RTG hrudníka boli prítomné obojstranne guľovité ložiská. Prekvapujúcim nálezom pri fyzikálnom vyšetrení bolo extrémne zväčšenie ľavej polovice skróta. Ďalšími vyšetreniami bolo sonograficky potvrdené nádorové postihnutie ľavého semenníka, vysoké hodnoty nádorových markerov a diseminácia ochorenia s metastázami nielen v pľúcach, retroperitoneálnych uzlinách, ale aj v CNS. Napriek trom líniám intenzívnej chemoterapie a chirurgickej liečbe pacient exitoval 8 mesiacov po stanovení diagnózy. Záver:Chlapci v období puberty prichádzajú takmer pravidelne v pokročilom štádiu ochorenia, často s niekoľkomesačnou anamnézou zväčšujúceho sa testis. Vyšetrenie celého pacienta a zdravotnícka osveta s propagáciou samovyšetrovania semenníkov môžu významne prispieť nielen k včasnému záchytu týchto ochorení, ale aj k zvýšeniu šance na úplné vyliečenie.

Kľúčové slová: nádory semenníkov, germinálne nádory, adolescenti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Late diagnosis of testicular germ cell tumors and its impact on prognosis

Introduction:Testicular tumors in children and adolescents are rare diseases with very good prognosis. Biological characteristics of germ cell tumors depends on the type of histology, stage and age at the time of diagnosis. Case report: 14 years old boy was urgently admitted to the hospital because of hemoptysis. Chest X ray showed round shaped lesions bilateraly. Suprisingly, extremely enlarged left testicle was found. Ultrasound confirmed tumor in left testicle, tumor markers were elevated and dissemination in lungs, retroperitoneal lymph nodes and CNS as well, was present. Despite three chemotherapeutic regimens the patient died 8 months from the diagnosis. Conclusions:Testicular tumors in adolescent boys are usually diagnosed in advanced stage after several months history of continuous enlargement. Whole body examination of patients and selfexamination of testicles in pubertal boys could lead to earlier diagnosis and improve the chance to cure.

Keywords: testicular tumors, germ cell tumors, adolescents.