Pediatria pre prax 1/2023

Myokarditída po infekcii COVID-19 a po očkovaní mRNA vakcínou proti COVID-19

MUDr. Martin Záhorec, PhD., MUDr. Patrícia Srnková, MUDr. Pavol Fabo, MUDr. Erika Goldschmidtová

Dokumentované pediatrické prípady infekcie COVID-19 predstavujú 1 – 5 % z potvrdených nákaz, pričom riziko ťažkého priebehu je prítomné najmä v rizikových skupinách pacientov. Koronavírus SARS-CoV-2 je na rozdiel od iných koronavírusov významne kardiotropný, čoho dôkazom sú opísané prípady postihnutia myokardu počas pandémie. U detí ide často o subklinické postihnutie, aj preto by návrat k vysokej fyzickej záťaži mal byť po prekonaní infekcie postupný. Novou diagnostickou jednotkou, ktorá sa objavila počas pandémie, je multisystémový zápalový syndróm asociovaný s COVID-19 infekciou (MIS-C), sprevádzaný často hemodynamicku instabilitou a zníženou funkciou komôr. Prognóza ochorenia je pri včasnej intenzívnej liečbe výborná, bez chronického reziduálneho postihnutia myokardu. Očkovanie detí mRNA vakcínami je asociované s nižšou potrebou hospitalizácie a nižším výskytom MIS-C. Potenciálnymi benefitmi sú aj prevencia tzv. dlhého covidu a postcovidového syndrómu, redukcia šírenia infekcie populáciou so znížením rizika vzniku nových rezistentných variantov a umožnenie prezenčnej školskej výučby. Najobávanejším, ale veľmi zriedkavým vedľajším účinkom vakcinácie sa stala postvakcinačná myokarditída. Prípady boli opísané najmä u adolescentných chlapcov po druhej očkovacej dávke. Takmer výlučne je priebeh mierny, s rýchlou úpravou klinického stavu. Títo pacienti však vyžadujú kardiologické sledovanie, lebo u niektorých boli opísané perzistujúce zmeny na magnetickej rezonancii srdca aj po rekonvalescencii. Dva roky pandémie ukázali, že riziko postihnutia myokardu u detí a mladistvých v súvislosti s COVID-19 infekciou je nepomerne vyššie ako v súvislosti s očkovaním mRNA vakcínou.

Kľúčové slová: COVID-19 infekcia, myokarditída, MIS-C, očkovanie

Myocarditis after COVID-19 infection and after COVID-19 mRNA vaccination

Documented pediatric cases of COVID-19 infection represent 1–5 % of confirmed infections, while the risk of a severe course is present especially in high-risk groups of children. The SARS-CoV-2 coronavirus, unlike other coronaviruses, is significantly cardiotropic, as evidenced by the described cases of myocardial damage during the pandemic. In children, it is often a subclinical course, which is why the return to high physical activity should be gradual after overcoming the infection. A new diagnostic entity that appeared during the pandemic is the multisystem inflammatory syndrome associated with COVID-19 infection (MIS-C), often accompanied by hemodynamic instability and depressed ventricular function. The prognosis of the disease is excellent with early intensive treatment, without chronic residual involvement of the myocardium. Immunization of children with mRNA vaccines is associated with a lower need for hospitalization and a lower incidence of MIS-C. Potential benefits are also the prevention of the so-called long covid/post-covid syndrome, reduction of the spread of infection in the population with a reduction of the risk of emergence of new resistant variants and safe school attendance. Vaccine-associated myocarditis has become the most feared but very rare side effect of vaccination. These cases were mostly observed in adolescent boys after the second dose of COVID-19 mRNA vaccines. Almost exclusively, the disease course was mild with rapid clinical improvement. However, cardiological follow-up of these patients is essential, because persistent myocardial changes on magnetic resonance imaging have been described in a small proportion of them. In summary, two years of the pandemic have shown that COVID-19 itself is associated with a substantially higher risk of myocarditis and other cardiac complications compared to vaccination.

Keywords: COVID-19 infection, myocarditis, MIS-C, vaccination