Pediatria pre prax 4/2008

Liečba rastovým hormónom v detskom veku

doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.

Na Slovensku sa začala liečba rekombinantným rastovým hormónom od roku 1992. Prvou indikáciou bol deficit rastového hormónu v detskom veku, neskôr sa rozšírili indikácie použitia rastového hormónu pre dievčatá s Turnerovým syndrómom a deti s poruchou rastu a v chronickej renálnej insuficiencii. Nové poznatky o metabolickom efekte viedli k použitiu rastového hormónu v liečbe detí s Praderovým-Williho syndrómom a dospelých jedincov, ktorí majú ťažký deficit rastového hormónu, najmä po operačných zákrokoch na adenohypofýze,alebo u nich pretrváva deficit rastového hormónu od detstva. Posledné dva roky sa na Slovensku liečia deti, ktoré sa narodili s nízkou pôrodnou hmotnosťou a/alebo dĺžkou a pretrváva u nich ťažká porucha rastu. Autorka v článku rozoberá diagnostické kritéria pre začatie liečby pri jednotlivých diagnózach, vedľajšie účinky liečby, ako aj monitorovanie pacientov na liečbe rastovým hormónom.

Kľúčové slová: rastový hormón, liečba rastovým hormónom, indikácie liečby, monitorovanie liečby rastovým hormónom, deficit rastového hormónu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE TREATMENT WITH GROWTH HORMONE IN CHILDHOOD

The treatment with recombinant growth hormone started in Slovakia in 1992. The first indication was a deficit of growth hormone in childhood, later on the indications broadened to the use of growth hormone in children with Turner syndrome and children who have growth retardation and have chronic renal failure. New evidence about metabolic effect of growth hormone as a neurotransmitter lead to its use in the treatment of children with Prader-Willy syndrome and in adults with a heavy deficit of growth hormone, especially after surgeries on adenohypophysis or in patients with persistent deficit of growth hormone since childhood. Last two years children born with low birth weight and/or length and persistent growth retardation were also treated in Slovakia. The author discusses in the article diagnostic criteria for treatment initiation in individual diagnosis, side effects of the treatment as well as monitoring of patients on treatment with growth hormone.

Keywords: growth hormone, treatment with growth hormone, indications of treatment, monitoring of treatment with growth hormone, deficit of growth hormone