Pediatria pre prax 2/2016

Kožné choroby, ktoré nevyliečia antibiotiká ani miestne kortikosteroidy a miestne imunomodulátory

doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., MUDr. Dominika Pileková

Protizápalový účinok a všeobecná dostupnosť kortikosteroidov vedie k ich paušálnemu použitiu pri zápalových ochoreniach kože. Zápal ako základný obranný mechanizmus môže byť spôsobený mikroorganizmami, pri ktorých kortikosteroidy ani lokálne imunomodulanciá, či antimikrobiálne antibiotiká neúčinkujú, dokonca potlačením zápalu ich podporujú. Takými infekciami sú choroby spôsobené vláknitými a kvasinkovými hubami. Autori uvádzajú anamnestické údaje, klinické prejavy, mikroskopickú diagnostiku ako vyšetrenie potrebné na etiologickú diagnostiku a liečbu. Omyly diagnostiky a liečby demonštrujú na kazuistikách, obrazmi klinických prejavov a mikroskopického vyšetrenia. V diskusii sú uvedené aj ďalšie skupiny kožných chorôb, pri ktorých sú kortikosteroidy neúčinné. Vírusové ochorenia molluscum contagiosum, infekcie a superinfekcie spôsobené vírusom herpes simplex a baktériové infekcie – impetigo.

Kľúčové slová: tinea u detí, mikroskopická diagnostika, omyly klinickej diagnózy, omyly liečby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Skin diseases that are not treated with antibiotics, local corticosteroids and local immunomodulators

Anti-inflammatory effect and the availability of corticosteroids leads to a flat-rate use in inflammatory skin diseases. Inflammation as a basic defense mechanism can be caused by microorganisms, where corticosteroids or topical immunomodulators also antimicrobic antibiotics are ineffective, even suppressing inflammation support them. Such infections are diseases caused by filamentous fungi and yeast. The authors present a history, clinical manifestations, diagnosis, microscopic examination as required for etiological diagnosis and treatment. Errors of diagnosis and treatment are demonstrated in case reports, images of clinical signs and microscopic examination. In the discussion are shown, other groups of skin diseases where corticosteroids are ineffective. Virus diseases Molluscum contagiosum, infection and superinfection caused by the herpes simplex virus and bacterial infections – impetigo.

Keywords: tinea in children, microscopic diagnosis, errors of clinical diagnosis, errors of treatment