Pediatria pre prax 4/2016

Kostné zdravie u detí a mladistvých s mentálnou anorexiou

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., MUDr. Ľubica Tichá, PhD.

Mentálna anorexia (MA) je závažná psychosomatická choroba, pre ktorú je typická „ženská triáda“, a to kachexia, nepravidelnosť menštruačného cyklu a kostné straty (osteopénia/osteoporóza). Extrémne nízky body mass index pri mentálnej anorexii sa spája s hormonálnymi adaptačnými zmenami, ktorých cieľom je prežitie organizmu v nutričnej deprivácii, k čomu dochádza za cenu multiorgánových zmien, vrátane porúch skeletu. Z pohľadu kostného zdravia patria pacienti s mentálnou anorexiou k najohrozenejším skupinám. Alarmujúci je najmä rapídny vzostup incidencie zlomenín už krátko po stanovení diagnózy MA. Včasná osteologická diagnostika vrátane denzitometrického vyšetrenia môže odhaliť subklinické poškodenie vyvíjajúceho sa skeletu a znížiť závažnú morbiditu mladých jedincov s mentálnou anorexiou.

Kľúčové slová: mentálna anorexia, kostné zdravie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bone health in children and adolescents with anorexia nervosa

Anorexia nervosa is a serious psychosomatic disease, which is characterized by typical ,,female triad“, namely cachexia, irregular menstrual cycle and bone loss (osteopenia/osteoporosis). Extremely low body mass index in anorexia nervosa, is associated with hormonal adaptations and alterations in order to survive the nutritional deprivation, but in consequence of multiorgan changes, including skeletal defects. In terms of bone health, patients with anorexia nervosa belong to the most endangered groups. Primarily alarming is a rapidly increasing incidence of fractures, already shortly after diagnosis of MA. Early osteologic diagnosis, including DXA, can detect subclinical damage to “growing“ skeleton and decrease the serious morbidity of young individuals suffering from anorexia nervosa.

Keywords: anorexia nervosa, bone health