Pediatria pre prax 2/2024

Komplikácie zápalov pľúc u detí

MUDr. Natália Orságová, MUDr. Miroslav Repko, PhD., MUDr. Iveta Neuschlová, MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., MBA

Pneumónia je jednou z hlavných príčin morbidity aj mortality u detí na celom svete, pričom narastá počet komplikovaných zápalov pľúc. Komplikácie rozdeľujeme na pľúcne – fluidotorax, empyém, absces a nekróza, a mimopľúcne – bakteriémia a sepsa, multiorgánové zlyhanie či diseminovaná intravaskulárna koagulopatia. Komplikované zápaly pľúc postihujú často inak zdravé deti bez komorbidít. Klinicky sa prejavujú ako ťažká respiračná infekcia s febrilitami, kašľom a signifikantne zvýšenou zápalovou aktivitou. Komplikovaná pneumónia by mala byť vylúčená u každého dieťaťa so zápalom pľúc, u ktorého po 48 až 72 hodinách na bežnej liečbe nedochádza k úprave stavu. V diagnostike aj v sledovaní dynamiky sa využívajú zobrazovacie metódy, ako RTG hrudníka, ale aj ultrazvuk a HRCT hrudníka. Antibiotická liečba komplikovaných zápalov pľúc je často kombinovaná, v úvode s parenterálnym podaním, v indikovaných prípadoch je nevyhnutná aj chirurgická intervencia. Na Klinike detskej pneumológie a ftizeológie v Bratislave bolo v období od septembra 2021 do júna 2023 hospitalizovaných celkovo 86 detských pacientov s ťažkou komunitne získanou pneumóniou (49 dievčat) v priemernom veku 5 rokov. Pľúcne komplikácie sa vyskytli v 25 prípadoch a chirurgická liečba bola potrebná u 9 pacientov s komplikovanou komunitne získanou pneumóniou. Naše sledovanie potvrdzuje pomerne častý výskyt komplikácií zápalov pľúc v detskom veku.

Kľúčové slová: pneumónia, komplikácie, detský vek

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Complications of pneumonia in children

Pneumonia is one of the leading causes of morbidity and mortality in children worldwide, with an increasing number of complicated pneumonias. Complications are divided into pulmonary – fluidothorax, empyema, abscess and necrosis and extrapulmonary – bacteraemia and sepsis, multiorgan failure or disseminated intravascular coagulopathy. Complicated pneumonia often affects otherwise healthy children without comorbidities. Clinically, it manifests as severe respiratory infection with febrilities, cough and significantly increased inflammatory activity. Complicated pneumonia should be ruled out in any child with pneumonia who fails to improve after 48 to 72 hours on conventional treatment. Imaging modalities such as chest X-ray as well as chest ultrasound and HRCT are used in both diagnosis and follow-up. Antibiotic treatment of complicated pneumonia is often combined, initially with parenteral administration, and in indicated cases surgical intervention is also necessary. A total of 86 paediatric patients with severe community-acquired pneumonia (49 girls), with a mean age of 5 years, were admitted to the Department of Paediatric Pneumology and Phtisiology in Bratislava between September 2021 and June 2023. Pulmonary complications occurred in 25 cases and surgical treatment was required in 9 patients with complicated community-acquired pneumonia. Our follow-up confirms the relatively frequent occurrence of pneumonia complications in childhood.

Keywords: pneumonia, complications, children