Pediatria pre prax 6/2008

Komplexná liečba epilepsie

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Epilepsia je najčastejším chronickým ochorením mozgu v detskom veku, ktoré sa prejavuje opakovanými epileptickými záchvatmi.Epilepsia je skupinou ochorení s rôznou etiológiou, klinickým obrazom, priebehom a liečbou. Cieľom antiepileptickej liečby je dosiahnuť stav bez záchvatov, bez ovplyvnenia psychickej aj fyzickej výkonnosti. Liečba je predovšetkým farmakologická, antiepileptikami. Výber antiepileptika závisí od formy záchvatov, ale predovšetkým od formy epilepsie alebo epileptického syndrómu. U väčšiny detí sa dosiahne bezzáchvatový stav alebo výrazná redukcia záchvatov. U 20 – 30 % detí je farmakologická liečba neúspešná a ochorenie je farmakorezistentné. Možnosťou liečby farmakorezistentnej epilepsie je epileptochirurgický zákrok, stimulácia blúdivého nervu alebo ketogénna diéta. Napriek výrazným pokrokom v diagnostike a liečbe zostáva epilepsia závažným medicínskym aj sociálnym problémom.

Kľúčové slová: liečba epilepsie, farmakoterapia, antiepileptiká, farmakorezistencia, epileptochirurgia, ketogénna diéta, stimulácia n. vagi.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

COMPREHENSIVE TREATMENT OF EPILEPSY

Epilepsy is the most common chronic disorder in childhood manifested by repeated epileptic attacks. Epilepsies are a group of disorders with different etiology, clinical picture, course and treatment. Anti-epileptic therapy is aimed to achieve seizure free condition, without effects on psychic a physic performance. The choice of anti-epileptic drug depends on the form of convulsions, however, mainly on the form of epilepsy or epileptic syndrome. The seizure free condition or significant reduction of seizures is achieved in greater part of children. The pharmaceutical therapy is not successful in 20 – 30% of children and the disorder is pharmacoresistent. It may be treated by epileptosurgery, vagus nerve stimulation and ketogenic diet. Despite of remarkable achievements in diagnostic and treatment epilepsy remains important medical and social issue.

Keywords: epilepsy treatment, pharmacotherapy, antiepileptic drugs, pharmacoresistency, epileptosurgery, ketogenic diet, vagus nerve stimulation.