Pediatria pre prax 5/2023

Keď je obštrukčné spánkové apnoe u dieťaťa indikáciou na akútnu adenotonzilektómiu

MUDr. Simona Šimová, MUDr. Lucia Mariková, MUDr. Irina Goljerová, CSc., MPH

Obštrukčné spánkové apnoe je charakterizované opakovanými epizódami parciálnej obštrukcie horných dýchacích ciest (hypopnoe) a/ alebo intermitentnou kompletnou obštrukciou horných dýchacích ciest (obštrukčné apnoe), čo spôsobuje poruchu ventilácie počas spánku s poklesom saturácie krvi kyslíkom. Typické sú prerušenia dýchania, ktoré trvajú dlhšie ako dva respiračné cykly. V článku uvádzame dve zaujímavé kazuistiky detí s výraznými adenoidnými vegetáciami a hypertrofickými podnebnými mandľami, u ktorých sa počas akútnej respiračnej infekcie rozvinul život ohrozujúci obštrukčný syndróm indikovaný na urgentnú adenotonzilektómiu. Kým u jedného pacienta bol pooperačný priebeh bez komplikácií, s promptným ústupom klinických príznakov z obštrukcie dýchacích ciest a apnoických páuz, u druhej pacientky pooperačne pretrvávalo výrazné spánkové apnoe s potrebou neinvazívnej ventilácie počas spánku. Názorné kazuistiky poukazujú na fakt, že adenoidné vegetácie a hypertrofické podnebné mandle, predovšetkým III. a IV. stupňa, môžu viesť k akútnym poruchám dýchania s nutnosťou chirurgického výkonu z vitálnej indikácie.

Kľúčové slová: obštrukčné spánkové apnoe, hypertrofia podnebných mandlí, adenoidné vegetácie, adenotonzilektómia

When obstructive sleep apnea in a child is indication for urgent adenotonsillectomy

Obstructive sleep apnea is characterized by repeated episodes of partial obstruction of the upper airways (hypopnoea) and/or intermittent complete obstruction of the upper airways (obstructive apnea), which results in impaired ventilation during sleep with a subsequent decrease in blood oxygen saturation. It is typical for breath stops, which are longer than the length of two respiratory cycles. Our article presents two interesting case reports of children with adenoid vegetations and hypertrophic tonsils, who developed life- -threatening severe obstructive syndrome during an acute respiratory infection with the need for urgent adenotonsillectomy due to a vital indication. While the postoperative course in one patient was without complications, with prompt relief of clinical signs of airway obstruction and apneic pauses, in the other patient postoperatively significant apnea persisted, requiring non-invasive ventilation during sleep. With these case reports, we would like to point out the fact that adenoid vegetations and hypertrophic tonsils, especially III. and IV. degree, can lead to acute respiratory disorders with the necessity of surgical intervention due to a vital indication.

Keywords: obstructive sleep apnea, hypertrophic tonsils, adenoid vegetations, adenotonsillectomy