Pediatria pre prax 3/2023

Kazuistika pacienta s rozvojom psychickej poruchy po prekonaní ochorenia COVID-19

MUDr. Martin Vatrál, doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

Wu-chan, deviate najľudnatejšie mesto Čínskej ľudovej republiky, sa v roku 2019 stalo epicentrom globálnych dejín. Miestna epidémia takzvaného nového koronavírusu sa čoskoro rozšírila do celého sveta. Prvý prípad infekcie koronavírusom SARS-CoV-2 bol oficiálne potvrdený na území Slovenska 6. marca 2020. COVID-19 najčastejšie postihuje respiračný systém a prejavuje sa spektrom príznakov od asymptomatického nosičstva až po život ohrozujúce stavy, ktoré v niektorých prípadoch končia multiorgánovým zlyhaním. Napriek tomu, že nový koronavírus spôsobuje primárne respiračné ochorenie, nezriedka sa spája aj s neuropsychiatrickými príznakmi. Medzi najznámejšie z nich patrí strata čuchu a chuti. Podľa niektorých zdrojov, štvrtina až tretina pacientov, ktorí prekonali COVID-19, zažíva týždne až mesiace trvajúce ťažkosti, tzv. „postcovidový syndróm“ alebo „long-COVID“. U časti pacientov pozorujeme v časovej súvislosti s nákazou koronavírusom rozvoj psychických porúch, ktorých patogenéza je zatiaľ predmetom výskumu. V príspevku predkladáme kazuistiku 17-ročného pacienta, ktorý v minulosti nebol pedopsychiatricky sledovaný a bol bez významnejšej rodinnej anamnézy psychiatrických porúch. V januári 2021 bol pozitívne testovaný na COVID-19 a prekonal toto ochorenie s miernym priebehom. V priamej nadväznosti sa u pacienta rozvinul kognitívny deficit, porucha mnestických funkcií, insomnia a úzkostno-depresívna symptomatika. Pacient absolvoval hospitalizácie na Klinike detskej psychiatrie (KDP) a na Klinike detskej neurológie Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, kde bol komplexne vyšetrený za účelom diferenciálnej diagnostiky. Následne bol pre zmenu stavu a zhoršenie ťažkostí opätovne hospitalizovaný na KDP NÚDCH. Kazuistika zaznamenáva významné anamnestické údaje, priebeh diagnostiky a liečby pacienta.

Kľúčové slová: COVID-19, bipolárna porucha, postcovidový syndróm, adolescenti, hypománia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

A case report of a patient with a development of a mental disorder after overcoming the COVID-19 disease

In 2019, Wuhan, the ninth largest city in the People’s Republic of China, has become the epicentre of global history. A local epidemic of the so called “novel coronavirus” has quickly spread to the whole world. The first case of a coronavirus SARS-CoV-2 infection on the territory of the Slovak Republic was officially confirmed on the 6th of March 2020. COVID-19 most commonly affects the respiratory system and manifests itself with a range of symptoms from asymptomatic carrying to life-threatening conditions that in some cases end in a multiorgan failure. Despite novel coronavirus causing primarily a respiratory disease, it is very often linked to neuropsychiatric symptoms, most notably the loss of smell and taste. According to some sources a quarter to a third of patients that recover from COVID-19 still experiences some symptoms for weeks or even months after the recovery and we call this the “postcovid syndrome” or “long covid”. It is also possible to find some patients that develop mental disorders after they have had COVID-19, although the pathogenesis of these disorders is still an object of ongoing research. In this article we present the case of a 17-years old patient who had previously never been dispensed by a pedopsychiatrist and was without a significant family history of mental disorders. In January 2021 he was positively tested for COVID-19 and had a mild case of this disease. Directly after a recovery from COVID-19, the patient has started showing symptoms of a cognitive impairment, memory dysfunction, insomnia as well symptoms of anxiety and depression. The patient was subsequently hospitalised at the Department of Paediatric Psychiatry and the Department of Paediatric Neurology at the National Institute of Children’s Diseases in Bratislava, where he was thoroughly examined for differential-diagnostic purposes. The patient needed to be hospitalised at the Department of Paediatric Psychiatry again later the same year after a change and worsening of the patient’s symptoms. This case study records the important facts from the patient’s medical history, the course of his diagnosis and treatment.

Keywords: COVID-19, bipolar disorder, postcovid syndrome, adolescents, hypomania