Pediatria pre prax 1/2022

Juvenilná retinoschíza

MUDr. Klára Hodálová, MUDr. Daniel Havalda, MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA, doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MHA, prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

Juvenilná retinoschíza patrí medzi hereditárne dystrofie sietnice s gonozomálne recesívnou dedičnosťou. Spôsobujú ju mutácie v RS1 géne, ktorý kóduje proteín zodpovedný za adhezivitu vrstiev neuroretiny. Ochorenie postihuje chlapcov a vývoj príznakov sa začína najčastejšie v predškolskom a skorom školskom veku s redukciou centrálnej ostrosti zraku podmienenou schízou sietnice na úrovni nervových vlákien. Môže byť sprevádzané komplikáciami, ako strabizmus, nystagmus, amócia sietnice a vitreálne krvácanie. Autori článku ponúkajú kazuistiku pacienta s juvenilnou retinoschízou, ktorá demonštruje náročnosť diagnostiky tohto ochorenia u malých detí, a to predovšetkým pre diskrétny iniciálny oftalmoskopický nález a technický problém OCT vyšetrenia v narkóze.

Kľúčové slová: dystrofie sietnice, juvenilná retinoschíza, strabizmus, gonozomálne recesívna dedičnosť, RS1 gén

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Juvenile retinoschisis

Juvenile retinoschisis is a hereditary retinal dystrophy with gonosomal recessive inheritance. It is caused by mutations in the RS1 gene, which encodes the protein responsible for the adhesion of neuroretinal layers. This disease affects boys with symptoms most commonly developing in preschool and early school age with a reduction in visual acuity due to retinal schisis at nerve fibre level. It can be associated with complications such as strabismus, nystagmus, retinal detachment, and vitreous haemorrhage. The authors of this article offer a case report of a patient with juvenile retinoschisis that shows the challenge of diagnosing this disease in young children, especially due to minimal initial ophthalmoscopic findings and technical-related difficulty of OCT realisation in anaesthesia.

Keywords: retinal dystrophies, juvenile retinoschisis, strabismus, gonosomal recessive inheritance, RS1 gene