Pediatria pre prax 4/2023

Indikácie a kontraindikácie lumbálnej punkcie v detskom veku

MUDr. Mgr. Eva Dická, Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Vyšetrenie likvoru patrí k zlatému štandardu v diagnostike patologických procesov v mozgu. V praxi je najčastejšie využívanou metódou lumbálna punkcia (LP). Likvor sa získa po zavedení punkčnej spinálnej ihly do medzistavcového priestoru L3 – L4 alebo L4 – L5 driekových stavcov a jej prieniku do subarachnoideálneho priestoru chrbticového kanála. Základnou a častou diagnostickou indikáciou pre LP sú neuroinfekcie, subarachnoideálne krvácanie a meranie intrakraniálnej hypertenzie. Kontraindikáciou emergentnej LP je infekcia kože a podkožia v lumbálnej oblasti v mieste možného vpichu, intrakraniálna hypertenzia s hroziacou herniáciou mozgu, nekorigovaná koagulopatia a trombocytopénia, deformity chrbtice a ďalšie klinické stavy, ktoré pred vykonaním LP vyžadujú neurozobrazovacie vyšetrenia alebo stabilizáciu pacienta.

Kľúčové slová: lumbálna punkcia, pediatrické indikácie lumbálnej punkcie, kontraindikácie lumbálnej punkcie, likvor, praktické odporúčania

Indications and contraindications of lumbar puncture in childhood

The examination of cerebrospinal fluid is among the gold standards in the diagnosis of pathological processes in the brain. One of the methods of this discipline is the lumbar puncture (LP). It consists of inserting a spinal needle into the intervertebral space L3–L4 or L4–L5 of the lumbar vertebrae, with the needle penetrating the subarachnoid space of the spinal canal, followed by the cerebrospinal fluid collection. The primary and common indication for LP is to rule out neuroinfection, subarachnoid hemorrhage, and measurement of intracranial hypertension. Immediate LP is contraindicated by skin and subcutaneous infection in the lumbar area at the possible puncture site, intracranial hypertension with the threatening herniation of the brain, uncorrected coagulopathy and thrombocytopenia, spinal deformities and other clinical conditions that require neuroimaging examinations or patient stabilization prior to performing LP.

Keywords: lumbar puncture, pediatric indication for lumbar puncture, contraindications to lumbar puncture, cerebrospinal fluid, practical recommendations