Pediatria pre prax 6/2010

Genitálne bradavice u detí a adolescentov a ich prevencia

MUDr. Pavol Šimurka, PhD., MUDr. Radmila Sládičeková, MPH

Genitálne bradavice (anogenitálne bradavice, condyloma acuminatum) sú zapríčinené infekciou, ktorú spôsobuje ľudský papilomavírus (human papilloma virus, HPV). Tento vírus môže zapríčiniť vznik rozmanitých proliferatívnych kožných a slizničných lézií, medzi ktoré patria bežné kožné bradavice, benígne a malígne lézie anogenitálneho traktu, orálne papilómy a aj život ohrozujúca papilomatóza respiračných ústrojov. U väčšiny jednotlivcov je HPV infekcia prechodná a ustúpi do 2 rokov. Pri progresii HPV infekcie hrá úlohu niekoľko faktorov, medzi ktoré patrí individuálna náchylnosť, imunitný stav, výživa, endogénne a exogénne hormóny, fajčenie, súčasne infekcia s inými pohlavne prenesenými mikroorganizmami, a tiež charakter vírusu HPV, ako je jeho typ, súčasná infekcia viacerými typmi, množstvo viriónov, vzájomná súčinnosť HPV vírusov (1). Dnes je známych viac ako 100 genotypov HPV, z nich asi 40 spôsobuje infekciu anogenitálnej oblasti. Onkogénne zvyčajne nízkorizikové typy môžu spôsobovať bradavicovité výrastky v oblasti kože a slizníc genitálu, 90 % prípadov genitálnych bradavíc spôsobujú nízkorizikové typy 6 a 11.

Kľúčové slová: genitálne bradavice, deti a adolescenti, ľudský papilomavírus, očkovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Genital warts in children and adolescents

Genital warts (anogenital warts, condylomata acuminata) are causally related to the human papillomavirus (HPV) infection. This virus may cause different proliferative cutaneous and mucous lesions, e.g. skin warts, benign and malignant lesions of genital tract, oral papillomas as well as life threatening papillomatosis of the respiratory tract. At most people HPV infection is transitory and clears within 2 years. Several factors play role in HPV infection progression: individual susceptibility, immune status, nutrition, endogenous and exogenous hormones, smoking, concomittant infection with other sexually transmitted microorganisms as well as the HPV virus characteristics: type, concomittant infection with more types, number of virions, mutual cooperation of more HPV types (1). Today we know more than 100 HPV genotypes, 40 of them infecting anogenital region. Oncogenicly usually low risk types can cause wart-like tumours of the skin and mucous membranes of the genital region, 90 % of genital warts cases are caused by low-risk types 6 and 11.

Keywords: genital warts, children and adolescents, human papilloma virus, vaccination.