Pediatria pre prax 2/2009

Fyzická aktivita a skladba voľného času v populácii detí na Slovensku

MUDr. Eva Vitáriušová, MUDr. Katarína Babinská, PhD., RNDr. Jozef Rosinský, MPH, MUDr. Anna Hlavatá, doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., mim. prof., MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., MUDr. Katarína Babinská ml., prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Nedostatok pohybovej aktivity a prevaha sedavej činnosti v detskom veku, spolu s nesprávnymi stravovacími návykmi vyústia do narastajúcej prevalencie obezity a jej komplikácií. Pozornosť odborníkov sa sústreďuje na propagáciu prirodzenej pohybovej aktivity ako prevencie obezity u detí. Posledné zahraničné štúdie, rovnako ako prezentovaná práca poskytujú alarmujúce dáta o nesprávnej skladbe voľného času detí. Autori práce sa zamerali v dotazníkovom prieskume na pohybovú aktivitu a sedavú činnosť detí v deviatich regiónoch Slovenska a poskytujú odporúčania na nápravu tejto nepriaznivej situácie.

Kľúčové slová: deti, obezita, prevencia, pohybová aktivita, sedavá činnosť, televízia, počítač.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The physical activity and free time activities of children in Slovakia

The lack of physical activity and the dominance of sedentary activities including incorrect food habits result to increasing prevalence of obesity and its complications in childhood. Foreign researchers focus on propagation of physical activity as a prevention of obesity. Last papers show the same results as presented paper about alarming situation in spending free time of children. The authors of this paper focus on physical and sedentary activity of children in 9 regions of Slovakia. They recommend some activities to change the daily regime of child and its family.

Keywords: children, obesity, prevention, physical activity, sedentary activity, television, personal computer.