Pediatria pre prax 5/2011

Existuje efektívna primárna prevencia alergických ochorení v dnešnej dobe?

MUDr. Zuzana Abaffyová, MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Alergické ochorenia predstavujú významnú podskupinu tzv. civilizačných ochorení, pričom ich nárast je dnes vysvetľovaný viacerými teóriami. Najviac preferovanou je revidovaná hygienická a epigenetická teória. Vzhľadom na neustále stúpajúcu prevalenciu týchto ochorení je pozornosť odborných spoločností zameraná čoraz viac na ich prevenciu. Na základe dostupnej literatúry dnes máme dostatok dôkazov pre racionálny prístup k prevencii alergických ochorení, pričom mnohé tradičné odporúčania a postupy boli spochybnené.

Kľúčové slová: alergia, atopický pochod, detský vek, liečba, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Is there effective primary prevention of allergic diseases nowadays?

Allergic diseases present very important sub-group of so-called diseases of civilization (lifestyle diseases) and their increasing prevalence is explained by many theories. The most preferred one is revised hygienic and epigenetic theory. Regarding the gradulally increasing prevalence of these diseases, the attention of scientific societies is focused on their prevention. According to the published literature, we have sufficient evidences for the rational approach to the prevention of allergic diseases and several traditional recommendations and approaches have been doubted.

Keywords: allergy, atopic march, childhood, treatment, prevention.