Pediatria pre prax 6/2008

Epizoonózy, ich prejavy a liečba

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.

Epizoonózy tvoria skupinu kožných chorôb spôsobených zvieratkami. Posledných 15 rokov sa pozoruje celosvetovo narastanie ich incidencie, takže spôsobujú zdravotnícky problém. Najčastejšou chorobou je zavšivavenie vlasatej časti hlavy u detí aj dospelých. Upozorňuje sa na zmeny v klinickom obraze. Absencia svrbenia a zmien na koži až u 50 % chorých predstavuje riziko nerozpoznaných prameňov infekcie a možnosť ďalšieho šírenia choroby. Narastanie rezistencie a zákaz toxických insekticíd sťažuje liečbu a zhoršuje epidemiologickú situáciu. Použitie vlasového kondicionéra a vyčesávanie vlasov hustým hrebeňom je považované za liečebný postup prvého výberu osobitne u dojčiat a detí. Na našom trhu sú dostupné prípravky na báze prírodných látok v rôznych formách. Novou vysoko účinnou zdravotníckou pomôckou je prípravok na základe dimetikónu, ktorý zabraňuje dýchaniu dospelých aj vyvíjajúcich sa jedincov. Uvádzajú sa aj ďalšie alternatívne metódy a potreba opatrení brániacich šíreniu infekcie.

Kľúčové slová: pediculosis, vši, klinika, diagnostika, liečba, dimetikón, alternatívna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EPIZOONOZES – SYMPTOMS AND TREATMENT

Epizoonozes are the group of dermatological diseases caused by animals. The increase of incidence is observed globally in the last 15 years, so they are major health issue. Head louse infestation of scalp in children and adults is the most common disease. Absence of itching and of changes on the skin about 50 % patiens present risk of not revealed sources of infection and possibility of further spreading of disease. The epidemiological situation is worsened by the increase of resistency and the ban of toxic insecticides. Using of hair conditioner and combing hair with dense comb are suggested to be the treatment of the first choice particularly in infants and children. There are remedies based on natural substances available on the market. A new highly effective remedy is based on dimeticone, which inhibits respiration in adult and developing individuals. Another alternative methods and the need to curb spread of infection are mentioned as well.

Keywords: pediculosis, lice, clinic, diagnostic, treatment, dimeticone, alternative treatment.