Pediatria pre prax 5/2020

Enterálna výživa – indikácie, výhody a komplikácie

MUDr. Zuzana Blusková, PhD., MUDr. Iveta Čierna, PhD., MUDr. Dagmar Székyová

Detský organizmus má v jednotlivých vekových obdobiach diferencované požiadavky na prísun energie, základné stavebné látky a makro-/ mikronutrienty. Avšak pri mnohých akútnych i chronických ochoreniach nie je dieťa schopné prijať všetky potrebné živiny vo forme prirodzenej stravy. Súčasne sú deti náchylné na rýchly rozvoj katabolizmu. Enterálna výživa, či už v doplnkovej, a/alebo kompletnej forme, preto tvorí neodmysliteľnú súčasť komplexnej liečby detského pacienta. Autori v práci rozoberajú indikácie, výhody a komplikácie enterálnej výživy.

Kľúčové slová: enterálna výživa, mliečna formula, dietetické potraviny, refeeding syndróm

Enteral nutrition – indications, benefits and complications

The child’s body has differentiated requirements for energy supply, basic building material and macro/ micronutrients in individual age periods. However, in many acute and chronic diseases, the child is not able to take all the necessary nutrients in the form of a natural diet. At the same time, children are prone to rapid development of catabolism. Therefore, enteral nutrition, whether in complementary and/or complete form, should be an integral part of the comprehensive treatment of the pediatric patient. The authors discuss the indications, benefits and complications of enteral nutrition.

Keywords: enteral nutrition, milk formula, dietetic food, refeeding syndrome