Pediatria pre prax 6/2008

Energetická rovnováha a prevencia obezity u detí

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Anna Hlavatá

Základom prevencie a liečby obezity je pochopenie jej príčin. Dve navzájom súvisiace stránky energetickej rovnováhy organizmu sú racionálna výživa (to znamená, príjem energie) a pravidelná fyzická aktivita (to znamená, výdaj energie). Cieľom zdravej životosprávy je dosiahnuť rovnováhu medzi týmito ukazovateľmi – keď je energetický príjem organizmu nižší ako výdaj, telesná hmotnosť sa znižuje a naopak, keď je príjem vyšší než energetický výdaj, tak sa zvyšuje i hmotnosť tela. Práca upozorňuje na význam dôkladného hodnotenia energetickej rovnováhy pri starostlivosti o deti s nadváhou a obezitou.

Kľúčové slová: energetická rovnováha, fyzická aktivita, nadváha, obezita, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ENERGY BALANCE AND PREVENTION OBESITY IN CHILDREN

Prevention and treatment of childhood obesity is based upon understanding its causes. Two mutually dependent sides of energy metabolism are rational feeding (i.e. energy intake) and regular physical activity (i.e. energy output). Healthy lifestyle is aimed to achieve balance between these variables – if energy intake is lacks behind of energy output, the body weight decreases, while an energy intake exceeding energy output is associated with gain of body weight. The recent paper draws attention to the importance of thorough evaluation of both components of energy balance in overweighed and obese children.

Keywords: energy balance, physical activity, overweight, obesity, children.