Pediatria pre prax 6/2009

Ekzém v dojčenskom veku a prenatálna expozícia organochlórovaným látkam

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc., MUDr. Ľubica Palkovičová, PhD., Mgr. Katarína Rausová, Ing. Marta Veningerová, CSc., Mgr. Andrea Adamčáková-Dodd, PhD., MUDr. Eva Reichrtová, DrSc.

Diagnóza ekzému v dojčenskom veku je veľmi častá. Zväčša ide o atopickú dermatitídu, ktorá pretrváva dlhodobo s obdobiami zhoršenia a zlepšenia. Okrem rizikových faktorov skúmaných v súvislosti s alergickými ochoreniami sa uvažuje aj o pôsobení znečisťujúcich látok, medzi ktoré patria organochlórované substancie. Práca skúmala prenatálnu expozíciu organochlórovanými látkami u 180 detí pomocou meraní ich koncentrácií v tkanive placenty matky a následne vývoj ekzému počas prvého roku života. Ukázalo sa, že deti s ekzémom boli prenatálne exponované vyšším koncentráciám organochlórovaných látok v porovnaní s deťmi bez ekzému. Bežne sledované rizikové faktory pre atopickú dermatitídu tento vzťah nemenili. Práca upozorňuje na faktory environmentálnej záťaže, akými sú perzistentné organochlórované látky vstupujúce do organizmu prevažne formou stravy a na ich potenciál vyvolávať celý rad klinicky manifestných prejavov. V klinickej praxi je dôležité podrobnejšie skúmať fenotyp ekzému a podľa neho prispôsobovať stratégiu dlhodobej liečby.

Kľúčové slová: ekzém, dojča, organochlórované látky, polychlórované bifenyly, organochlórované insekticídy, chlórované benzény.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Eczema in infants and prenatal exposure to organochlorinated substances

Eczema diagnosis in infants is very common. Most prevalently it is atopic dermatitis, with prolonged periods of improvement and worsening. Apart from risk factors studied in relation to allergic diseases there is a discussion about effects of polluting agents such as organochlorinated substances. We have studied prenatal exposure to organochlorinated substances in 180 children using measurement of their concentrations in maternal placental tissue and subsequently by development of eczema at first year. Children from the eczema positive group were exposed to significantly higher concentrations of organochlorinated substances when compared to eczema negative group. Analysis of the most common risk factors for atopic dermatitis does not abrogate this effect. Paper attracts attention to environmental health risks represented by organochlorinated substances entering the organism mostly by food and to their potential to cause clinically relevant manifestations. It is important to study the eczema phenotype and accordingly adjust our long-term treatment strategy.

Keywords: eczema, infant, organochlorinated substances, polychlorinated biphenyls, organochlorinated insecticides, chlorinated benzens.