Pediatria pre prax 1/2006

Diferenciální diagnostika neepileptických záchvatů u dětí

MUDr. Jan Hadač

Podobně jako u dospělých se i u dětí setkáváme s nejrůznějšími poruchami záchvatovitého rázu, které se více či méně podobají záchvatům epileptickým. Chybně stanovená diagnóza epilepsie vystavuje dítě zbytečné zátěži a rizikům spojených s užíváním antiepileptik, nehledě na negativní odraz v oblasti psychické a sociální. U mnoha jednotek je navíc dostupná vhodná léčba. Mezi neepileptickými záchvaty u dětí jednoznačně převažují záchvaty somaticky podmíněné. Řada z nich se typicky váže k určitému období vývoje dítěte. Psychicky podmíněné záchvaty se objevují spíše ve starším školním věku či adolescenci. Při diferenciálně diagnostické rozvaze hraje rozhodující roli pečlivě odebraná anamnéza, indikované je většinou vyšetření EEG a v některých případech i monitorování EEG synchronně s videem.

Kľúčové slová: neepileptické záchvaty, děti, epilepsie, diferenciální diagnóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NONEPILEPTIC SEIZURES IN CHILDREN

Similarly as in adults we can encounter various disorders of seizure character that more or less resemble epileptic attacks. An incorrect diagnosis of epilepsy places a child into an unnecessary stress and risks associated with antiepileptic treatment, regardless the negative consequences in psychological and social area. In addition. many clinical entities have a suitable treatment. Somatically dependant attacks prevail among nonepileptic seizures. Many of them are related to a certain period of child development. Psychologically dependent attacks manifest rather in older school age or adolescence. A carefully taken history plays a decisive role in a differential diagnostic analysis. EEG is usually indicated and in some cases a monitored EEG simultaneously with video recording.

Keywords: nonepileptic seizures, children, epilepsy, differential diagnosis.