Pediatria pre prax 2/2015

Diferenciálna diagnostika inspiračného stridoru ako vrodenej vývojovej anomálie

MUDr. Alena Staníková, PhD., MUDr. Lucia Majáková, MUDr. Ivona Klochanová, MUDr. Andrea Jovankovičová

Príčina inspiračného stridoru u malých detí (do 3 rokov) je v 85 % prípadov kongenitálna. Najčastejšie je to laryngomalácia. Postihuje 45 – 75 % detí s kongenitálnym inspiračným stridorom. Okrem laryngomalácie existuje mnoho ďalších diagnóz, ktoré sa môžu u dieťaťa prejavovať podobným typom hlučného dýchania, preto je pre lekára veľmi dôležité vedieť ju odlíšiť od iných ochorení a zároveň rozoznať, v ktorých fázach respiračného cyklu je stridor počuteľný. Častokrát je diagnostika a diferenciálna diagnostika presnej príčiny pretrvávajúceho stridoru problematická a v rámci správneho manažmentu pacienta vyžaduje spoluprácu pediatra s detským otorinolaryngológom, prípadne s inými odborníkmi (kardiológom, pneumológom).

Kľúčové slová: laryngomalácia, diagnostika, laryngofibroskopia, diferenciálna diagnostika, stridor laryngis congenitus, inspiračný stridor.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis of inspiratory stridor as congenital anomalies

The cause of stridor in small children (under 3 years of age) is congenital in 85 % of all cases. The most common reason of chronic inspiratory stridor in childhood is laryngomalacia. It affects 45 – 75 % of children with congenital stridor. Besides laryngomalacia, there are many other diagnoses that may manifest in children by very similar type of noisy breathing. Therefore it is crucial for doctors to distinguish laryngomalacia from other diseases and to recognize in which phase of the respiratory cycle is stridor actually noticeable. Diagnostics and differential diagnostics of the exact cause of a persistent stridor is often problematic and correct patient treatment requires cooperation between pediatrician and otorhinolaryngologists, or even with other specialists.

Keywords: laryngomalacia, diagnostics, laryngofibroscopy, differential diagnostics, medical treatment, congenital laryngeal stridor, inspiratory stridor.