Pediatria pre prax 4/2022

Diagnostika poranenia tenkého čreva pri detských úrazoch následkom poranenia riadidlami od bicykla

MUDr. Rastislav Burda, PhD., MUDr. Maroš Rudnay, PhD., MUDr. Vincent Greššák, doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD., RNDr. Timea Špaková, PhD.

Bicyklové úrazy sú významnou príčinou traumatickej morbidity u detskej populácie. Tieto úrazy by sa mali jednoznačne považovať za vážne, lebo môžu potenciálne spôsobiť ťažké intraabdominálne poranenie. CT vyšetrenie sa v súčasnosti považuje za štandardné vyšetrenie na určenie intraabdominálnej traumy s vysokou senzitivitou a špecificitou. Diagnostika črevných lézií bez prítomnosti pneumoperitonea je veľmi problematická. Prítomnosť voľného intraperitoneálneho plynu a ložiskové zhrubnutie steny čreva sú abnormalitami, ktoré sú dobre detegovateľné a poukazujú s vysokou pravdepodobnosťou na poškodenie čreva. Ostatné príznaky sú nešpecifické pre poranenie čreva. Multidetektorové helikálne CT vyšetrenie anatomických podštruktúr orgánov je schopné odhaliť štrukturálne poškodenie sliznice a vnútorných častí steny čreva, aj keď nedôjde k úplnému narušeniu kontinuity čreva. Opisujeme nutnosť hodnotenia ďalších abnormalít ako lokálneho vysycovania steny čreva, poruchu kontinuity črevnej steny a zmeny lúmenu čreva ako príznakov, ktoré môžu pomôcť v skorej diagnostike tupého poranenia tenkého čreva. Súbežné použitie MDCT a ultrazvukového vyšetrenia môže pomôcť rozlíšiť nepresvedčivé CT nálezy a môže tiež poukázať na podozrivú oblasť, ktorá by sa mala preskúmať dôkladnejšie.

Kľúčové slová: tupé poranenie čreva, MDCT vyšetrenie, poranenie riadidlami od bicykla, subštrukturálna diagnostika, kombinované CT a ultrazvukové vyšetrenie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosing of small bowel injury in pediatric handlebar injury using CT defined findings

Bicycle accidents are a significant cause of traumatic morbidity in the pediatric population. These accidents should be considered as potentially producing serious intraabdominal injury. CT examination is at the moment considered as the standard examination to delineate intra-abdominal trauma with a reported high sensitivity and specificity. Small intestinal lesions without the presence of pneumoperitoneum are problematic to diagnose. Free intraperitoneal air and focal bowel wall thickening are associated with strong likelihood of bowel injury requiring surgical repair and are good detectable. MDCT detailed examination of anatomical sub-structures of organs is able to reveal structural injury of the mucosa and internal parts of the bowel wall, even when there is not complete disruption of bowel continuity. We describe findings which should help to diagnose partial bowel lesions. Local hyperdense spheric lesion, disintegration of the bowel mucosa and luminal obstruction of the small bowel should be considered as signs also confirming small intestine lesions. Moreover, concomitant MDCT and ultrasound examination can help to differentiate inconclusive CT findings and it can also point to a suspicious area, which should be examined more closely.

Keywords: bowel injury, MDCT, handlebar injury, sub-structure examination, combination CT with ultrasonography investigation