Pediatria pre prax 2/2013

Diagnostika hypertenzie v detskom veku

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Katarína Babinská, prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.

Do pediatrických ambulancií prichádza stále viac pacientov s podozrením na hypertenziu. Jej príčinou už nie sú len závažné ochorenia srdca, ciev, obličiek a endokrinných orgánov (sekundárna hypertenzia), pribúdajú pacienti s esenciálnou hypertenziou, ktorá súvisí s epidémiou detskej obezity. Ide zväčša o pacientov s miernou systolickou hypertenziou, v adolescentnom veku, často s pozitívnou rodinnou anamnézou. Napriek zvyšujúcej sa incidencii a známym závažným a dlhodobým následkom pre detského pacienta je pediatrická hypertenzia stále poddiagnostikovaná. K tomuto stavu môžu prispieť viaceré faktory – chýbanie klinických ťažkostí, nevhodné prístrojové vybavenie, nesprávny spôsob merania, „percentilové“ hodnotenie krvného tlaku a zvýšený výskyt hypertenzie bieleho plášťa, charakteristickej pre detský vek. Konečné rozhodnutie o potrebe liečby patrí do rúk špecialistu a malo by mu predchádzať 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku.

Kľúčové slová: esenciálna hypertenzia, diagnostika, 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku, domáce meranie krvného tlaku, percentilové grafy krvného tlaku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostics of hypertension in childhood

The number of patients presenting to the pediatric clinic with suspected hypertension is still increasing. The causes of hypertension may include severe disorders of the heart, vascular, renal or endocrine diseases (secondary hypertension), however still more cases of essential hypertension are observed that are related to the epidemic of childhood obesity. These are mainly patients with mild systolic hypertension, in adolescent age, often with a positive family history. Despite the increasing incidence of well-known and serious long-term consequences of hypertension for the pediatric patient, the condition is still underdiagnosed. This can be due to several factors, such as absence of clinical signs, inadequate equipment, the incorrect measuring technique, the “percentile” evaluation blood pressure and a high prevalence of white coat hypertension, characteristic of childhood. The final decision about the need for treatment is in the hands of a specialist and it should be preceded by a 24-hour blood pressure monitoring.

Keywords: essential hypertension, diagnostics, ambulatory blood pressure monitoring, home blood pressure measurement, percentile blood pressure charts.