Pediatria pre prax S1/2010

Dehydratácia – život ohrozujúci stav v pediatrii. Kazuistiky

doc. MUDr. Karol Králinský, PhD., mim. prof., MUDr. Oliver Petrík, MUDr. Peter Kirschner, MUDr. Vladimír Kravec

Dehydratácia je stále aktuálny problém a môže vyústiť až do život ohrozujúcej situácie s katastrofálnymi dôsledkami. Najčastejšou príčinou akútnej renálnej insuficiencie (ARI) v detskom veku sú tzv. prerenálne príčiny – nadmerné straty tekutín alebo ich nedostatočný, prípadne žiadny príjem. Rotavírusové infekcie sú celosvetovo najčastejšou príčinou hnačkových ochorení v detskom veku, s najvyššou incidenciou vo vekovej kategórii 6 – 24 mesiacov. Špecifická liečba rotavírusových ochorení neexistuje. Jediným účinným opatrením, ktorým je možné znížiť výskyt rotavírusových ochorení, je očkovanie.

Kľúčové slová: dehydratácia, akútna renálna insuficiencia, rotavírusy, deti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Dehydration – life threathening situation in paediatrics. Case reports

Dehydration is still very actual problem and can result in a life threathening situation with catastrophic consequences. The most common cause of acute renal insufficiency (ARI) in child age are prerenal causes – excessive losts of liquids or insufficient, eventually non intake. Rotavirus is the cause of acute gastroenteritis in young children, with highest incidence in age of 6 – 24 months. There is no specific treatment of rotavirus infections. Vaccination is the only efficient way how to decrease the burden of rotavirus infections.

Keywords: dehydration, acute renal insufficiency, rotavirus, children.