Pediatria pre prax 5/2010

Co by měl vědět pediatr o předčasné pubertě

RNDr. Daniela Zemková, CSc., doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.

Hodnocení pohlavního vývoje je nedílnou součástí každodenní práce praktického pediatra. Je proto nezbytné, aby praktický lékař pro děti a dorost znal kritéria normálního a odchylného nástupu a průběhu puberty. Předčasná puberta může být variantou normálního vývoje, může se ale jednat i o projev závažného onemocnění, které vyžaduje včasné odeslání dítěte k podrobnému vyšetření odborným lékařem. Diagnostika předčasné puberty je mezioborová, vyšetření obvykle koordinuje dětský endokrinolog. Cílem léčby je přiblížit vývoj dítěte jeho vrstevníkům z hlediska pohlavního vývoje, růstu a psychiky. V příspěvku je podán rozbor jednotlivých forem předčasné puberty, stručný přehled diagnostiky a léčebných přístupů.

Kľúčové slová: předčasná puberta, léčba, analoga gonadoliberinu, růst a vývoj, kostní maturace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

What should the paediatrician know about precocious puberty

Evaluation of sexual development is an integral part of everyday practice of pediatrician. It is therefore essential that the practitioner for children and adolescents knew the criteria of normal and abnormal onset of puberty. Precocious puberty may be a variant of normal development, but may also be an expression of a serious disease that requires early and detailed examination by a specialist. Diagnostics of precocious puberty is an interdisciplinary, coordinated by children’s endocrinologist. The goal of treatment is to bring a child’s development of its peers in terms of sexual development, growth and psyche. The publication presents an analysis of various forms of precocious puberty, a brief overview of diagnostic and therapeutic approaches.

Keywords: precocious puberty, therapy, gonadoliberin analogs, growth and development, final height.