Pediatria pre prax 5/2017

Chirurgická liečba intrakraniálneho krvácania novorodencov

MUDr. Peter Koppal, MUDr. Ján Šulaj, PhD., prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc., MUDr. Jana Nikolinyová

Intrakraniálne krvácanie novorodencov predstavuje významnú komplikáciu v procese vývoja mozgu a jeho následkom býva deficit rôzneho stupňa v psychomotorickom formovaní dieťaťa. Krvácania je možné rozdeliť podľa mechanizmu vzniku na dve základné skupiny, na traumatické a netraumatické. Pri súčasnej pôrodníckej a neonatologickej starostlivosti sa úrazová etiológia vyskytuje len vzácne, krvácania zapríčinené neúrazovou etiológiou ale naďalej predstavujú problematickú kapitolu v popôrodnej starostlivosti a napriek významnému technickému pokroku v posledných desaťročiach nedošlo k zásadnému zlepšeniu prognózy postihnutých pacientov. Článok sa venuje opisu typov úrazových krvácaní, rozoberá problematiku intraventrikulárnych krvácaní u predčasne narodených detí a možnosti ich neurochirurgickej liečby. Opiera sa pritom o práce zahraničných autorov, ich skúsenosti s liečbou intrakraniálneho krvácania a jeho komplikácie na pracoviskách, kde dochádza k sústredeniu dostatočného počtu pacientov pre štatistické zhodnotenie úspešnosti terapeutických modalít.

Kľúčové slová: intrakraniálne krvácanie, hydrocefalus, nedonosený novorodenec, germinálna matrix, VP shunt

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of perinatal intracranial hemorrhage

Perinatal intracranial hemorrhage is serious complication during brain development resulting in different degree of psychomotor retardation. According to its origin, hemorrhage can be defined as traumatic and nontraumatic. Thanks to modern care in gynecology and neonatology, traumatic injury is rare but intraventricular bleeding of premature infants still remains crucial event in postnatal care, despite of technological achievements in the last decades, there is no essential improvement in prognosis for such patients. Article describes types of traumatic hemorrhages and deals with the topic of intraventricular bleeding of premature infants and options for surgical treatment. This work also includes reviews of foreign authors and their experience with the treatment of intracranial hemorrhage from departments with enough cases for statistical analysis of treatment modalities.

Keywords: intracranial hemorrhage, hydrocephalus, premature infant, germinal matrix, VP shunt