Pediatria pre prax 1/2009

Bolesť u detí v ambulancii pediatra prvého kontaktu

MUDr. Iveta Králinská, doc. MUDr. Karol Králinský, PhD., mim. prof., h. doc. MUDr. Peter Bielik, PhD., MUDr. Luco Zaťko, MUDr. Peter Brunčák, MUDr. Juraj Salus

U detí sa nevyskytuje len bolesť zapríčinená ochoreniami ohrozujúcimi život, ale aj zraneniami, chirurgickými zákrokmi, popáleninami, infekciami a postupmi lekárov a sestier pri vyšetrovaní a liečení chorôb (procedurálna bolesť). Je dôležité si uvedomiť, že deti nie sú malí dospelí. Manažment bolesti má začať, keď je dieťa prvýkrát diagnostikované a liečené, a má pokračovať počas celej choroby. Na úľavu od bolestí u detí sa majú používať napríklad nesteroidné protizápalové lieky, paracetamol a opioidy. Na výber analgetických liekov sa má používať „analgetický rebrík“ WHO, v ktorom intenzita bolesti u dieťaťa určuje typ a výber analgetika. Bolesť u detí je často komplexná (obzvlášť chronická a malígna bolesť) a ideálne sa má k nej pristupovať multidisciplinárne. Najťažšou úlohou v liečbe bolesti u detí je objektívne meranie bolesti. Väčšinu dostupných metód nemožno uplatniť u všetkých vekových kategórií. Metódy na hodnotenie stupňa bolesti u detí možno rozdeliť na tri kategórie: hodnotenie podľa výpovedí, behaviorálne hodnotenie a fyziologické hodnotenie bolesti. Neliečená bolesť u detí môže byť prekážkou fyzického a emocionálneho uzdravovania.

Kľúčové slová: deti, bolesť, liečba, hodnotenie stupňa bolesti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Childhood pain in the pediatric primary practice

Children not only have pain from life-threatening diseases such as cancer, but also from injuries, surgery, burns, infections, and investigations used by doctors and nurses to investigate and treat disease (procedural pain). It is important to remember that children are not just small adults. Pain management should start when a child is first diagnosed, treated and should continue throughout the illness. Examples of pain relievers for children include NSAIDs, paracetamol, and opioids. Use the stepwise WHO „analgesic ladder“ to choose pain-relieving drugs, using the severity of a child‘s pain to determine the type and dose of analgesic. Childhood pain is often complex (particularly chronic and malignant pain) and ideally a multidisciplinary approach should be used. The most difficult task involved with treating pain in children is obtaining an objective measurement of pain. Most of the methods available do not apply to all age groups (age related). Methods for measuring pain in children can be divided into three categories: self-reported measures of pain, behavioral measures of pain and physiologic measures of pain. Pain in children that is not treated may get in the way of physical and emotional healing.

Keywords: children, pain, pain relief, measurement of pain.