Pediatria pre prax 5/2015

Atopická dermatitida – co je nového?

Doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.

Atopická dermatitida je časté chronické, svědící, zánětlivé multifaktoriální onemocnění, které se může projevit v každém věku. Klinické projevy AD jsou velmi rozdílné a mění se s věkem pacienta (atopický pochod). Rozlišujeme fázi kojeneckou, dětskou, dospívajících a dospělých. V kojenecké fázi AD postihuje vlasovou část hlavy, obličej a povrch extensorů končetin. Pokud se projeví jako erytrodermie je třeba diferenciálně diagnosticky vyloučit metabolické poruchy a imunodeficienci. Časný výskyt AD je predispozicí k rozvoji extrinsic AD. Současný výzkum genetických, imunologických a epidemiologických vlastností AD je zdrojem řady nových poznatků, které se postupně budou uplatňovat v léčbě a prevenci onemocnění. Psychosomatický přístup k pacientovi a edukace rodičů jsou součástí léčby, která by měla vést ke zvládnutí AD a zlepšení kvality života nemocného i členů jeho rodiny. Léčebný algoritmus pro mírnou a středně závažnou AD doporučuje lokální kortikosteroidy krátkodobě s přechodem na léčbu lokálními inhibitory kalcineurinu u mírné a středně těžké AD. Takrolimus a pimecrolimus nevyvolávají kožní atrofii a jsou doporučovány k léčbě projevů atopické dermatitidy v oblastech s citlivou pokožkou. Kontrolované studie u dospělých i dětí potvrzují, že časná léčba lokálními inhibitory kalcineurinu dokáže zpomalit progresi onemocnění, prodloužit interval mezi exacerbacemi atopické dermatitidy, rychle potlačit pruritus a značně zlepšit kvalitu života, to jak u pacientů s aktivní chorobou tak při udržovací léčbě.

Kľúčové slová: atopická dermatitida, rozdíly u dětí a dospělých, atopický pochod, lokální inhibitory kalcineurinu v léčebném algoritmu mírné a středně těžké AD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Atopic dermatitis – what´s new?

Atopic dermatitis (AD) is a common chronic, itchy, inflammatory multifactorial disease that can occur at any age. The clinical manifestations of AD vary considerably and change with the age of the patient (atopic march). Infant, child, adolescent, and adult phases are distinguished. In the infant phase, AD affects the scalp, face, and extensor surface of the limbs. If it presents with erythroderma, differential diagnosis must be performed in order to rule out metabolic disorders and immunodeficiency. Early occurrence of AD predisposes to the development of extrinsic AD. Current research into the genetic, immunological, and epidemiological properties of AD is a source of new knowledge that will gradually be applied in treating and preventing the disease. Psychosomatic approach to the patient and education of parents are part of the treatment that should result in managing AD and improving the quality of life of the patient as well as that of the family. The treatment algorithm for mild and moderate AD recommends topical corticosteroids in the short term followed by a switch to treatment with topical calcineurin inhibitors. Tacrolimus and pimecrolimus do not cause skin atrophy and are recommended for treating the manifestations of atopic dermatitis in areas with sensitive skin. Controlled studies in adults and children confirm that early treatment with topical calcineurin inhibitors can slow down the progression of the disease, prolong the interval between exacerbations of atopic dermatitis, suppress pruritus rapidly, and markedly improve the quality of life in both patients with active disease and those on maintenance therapy.

Keywords: atopic dermatitis, difference in children and adults, atopic march, topical calcineurin inhibitors in treatment algorithm for mild and moderate AD.