Pediatria pre prax 2/2005

Aspekty spolupráce PPP a pediatrů

Mgr. Lubomír Schneider

Spolupráce mezi pediatry a pedagogicko-psychologickými poradnami má svou tradici i vývoj a jistě si zaslouží naši pozornost. Vzhledem k tomu, že objektem našeho společného profesionálního zájmu je dítě a jeho zdravý vývoj, je zmíněná součinnost velmi významná. Přestože oficiálně (na úrovni ministerstev) se zatím kooperovat příliš nedaří, funguje často součinnost na úrovni jednotlivých pediatrů a konkrétních poraden úspěšně – ať už v oblasti prevence školních obtíží u dětí a mládeže, tak i v oblasti diagnostiky a péče o klienty, u nichž jsou školní obtíže již rozvinuté. Z hlediska poradenských pracovníků jsou školsky rizikovými skupinami děti nevyzrálé, děti se specifickými vývojovými poruchami učení či chování, s poruchami řeči, s poruchami pozornosti, s pomalým pracovním tempem nebo se slabším nadáním, ale i děti s kombinovanými obtížemi. K pediatrovi se dítě dostává většinou dříve než do pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP), a dokonce podstatně dříve, než nastoupí do školského zařízení. A pediatr má tedy jako první podklady k tomu, aby identifikoval možnost zmíněných rizik – ať už z anamnestických údajů nebo na základě kontaktu s dítětem a rodičem. Vhodné bude zmínit jednotlivé oblasti, ve kterých se pediatrům a PPP daří dětem společně pomáhat.

Kľúčové slová: školní zralost, řečové obtíže, mimořádné kognitivní nadání, ADHD, specifické vývojové poruchy učení.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ASPECTS OF COOPERATION BETWEEN PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ADVISORY CENTRE AND PAEDIATRICIANS

The cooperation between paediatricians and pedagogical-psychological advisory centres has its tradition and development and is truly worth of our attention. Considering the fact, that a child and its healthy development are matters of our common professional interest, the abovementioned cooperation is very important. In spite of not very successful official cooperation (the level of ministries), the cooperation on the level of individual paediatricians and specific advisory centres works often effectively – either in the area of prevention of school difficulties or in the area of diagnosis and care of our clients, who already have school problems developed. From advisor’s point of view, the scholarly risk groups are immature children, children with specific developmental disorders of learning and behaviour, with speech disorders, attention disorders, slow working pace or less talented, and children with combined disorders as well. Paediatrician usually sees the child sooner than the pedagogical-psychological advisory centre does or even substantially before it enters school institution. So, the paediatrician as the first has prerequisites to identify the chance of aforementioned risks – either from patient’s history or from the contact with the child and parent. It will be suitable to mention different areas, where paediatricians and pedagogical-psychological advisory centres are able help children together.

Keywords: scholarly mature, speech disorders, special cognitive abilities, ADHD, specific developmental disorders of learning.