Pediatria pre prax 5/2007

ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA U DETÍ A ADOLESCENTOV – DIAGNOSTIKA A LIEČBA

MUDr. Tatiana Baltesová, PhD., MUDr. Zuzana Seligová

Preventívny charakter pediatrickej starostlivosti určuje aj potrebu diagnostiky artériovej hypertenzie a jej dôsledkov už v populácii detí a adolescentov. Od roku 1977 existuje iniciatíva National High Blood Pressure Education Program (NHBPEP), ktorej pracovná skupina pravidelne aktualizuje odporučenia pre diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie u detí a adolescentov. Pre pediatrickú prax je dôležitá správnosť merania krvného tlaku a hodnotenia výšky krvného tlaku podľa percentilových tabuliek. Od včasne započatých liečebných intervencií sa očakáva zníženie výskytu kardiovaskulárnych chorôb v dospelosti.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia, meranie krvného tlaku, deti a adolescenti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ARTERIAL HYPERTENSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS – DIAGNOSIS AND TREATMENT

Preventive character of pediatric care determines the need of the diagnosis of arterial hypertension and its consequences in a population of children and adolescents. Since 1977, the National High Blood Pressure Educational Program Working Groups has regularly published recommendations for diagnosis and treatment of arterial hypertension in children and adolescents. Standardisation of blood pressure measurment and evaluation is important for pediatricians. It is expected that early therapeutic interventions may reduce cardiovascular morbidity in adulthood.

Keywords: arterial hypertension, blood pressure measurment, children and adolescents.