Pediatria pre prax 2/2024

Anorektálne malformácie – 2. časť: ARM u dievčat

MUDr. Daniela Trepáčová, PhD., MUDr. Miroslava Fuňáková, PhD., MUDr. Rastislav Králik

Anorektálne malformácie patria medzi veľmi časté vrodené vývojové chyby u detí, pri ktorých análne ústie nie je prítomné alebo je lokalizované na nesprávnom mieste. Tieto anomálie predstavujú spektrum diagnóz, pri ktorých je postihnutý anus, rektum a často aj močový a genitálny trakt (1). Rektum pri nich končí vyššie a pokračuje distálne vo forme kanálika – fistuly, ktorý môže ústiť na perineum alebo do genitourinárneho traktu, zriedkavo je bez fistuly. U väčšiny pacientov je diagnóza stanovená postnatálne, pričom dôležitá je diagnostika konkrétneho typu anorektálnej malformácie a pridružených vrodených vývojových chýb. Anorektálne malformácie sa líšia podľa pohlavia, čo rezultuje z anatomických odlišností mužskej a ženskej malej panvy. Najčastejšími anorektálnymi malformáciami u dievčat sú rektovestibulárna a rektoperineálna fistula. Pri anorektálnych malformáciách je okrem typu dôležitá aj výška rekta, kvalita sakra a anomálie miechy, čo sú prediktory prognózy a kontinencie u pacientov s ARM. Podľa zistených diagnostických nálezov sa následne rozhodne o ďalšom terapeutickom postupe a timingu operácie. Operačné možnosti u pacientov s ARM zahŕňajú 2 základné druhy operačných výkonov – primárna transpozícia rekta metódou PSARP = zadná sagitálna anorektoplastika (teda jednodobé operačné riešenie), alebo iniciálne vyšitie kolostómie – duplexnej descendentostómie, následne transpozície a potom oklúzia stómií (teda trojdobý operačný postup). V prípade zložitejších, komplexnejších malformácií, ako je napríklad kloaka, býva potrebných rekonštrukčných operačných výkonov viacero. Súčasnými chirurgickými trendmi sú miniinvazívne formy transpozície, pri ktorých sa vykonaním kratšieho rezu na perineu a šetrením sfinktera zvyšuje predpoklad čo najlepšej kontinencie, teda vôľového vyprázdňovania stolice.

Kľúčové slová: anorektálne malformácie, rektum, perineum, transpozícia, vôľové vyprázdňovanie stolice

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Anorectal malformations – part 2: ARM in females

Anorectal malformations belong to frequent congenital disorders in children, in which there is absent anal opening or one that is in the wrong place. These anomalies are a spectrum of disorders involving anus, rectum and frequently the urinary and gynecologic system (1). Rectum ends higher, than normally and continues distally as a thin channel – fistula, which can open at the perineum or to the genitourinary tract, only rarely ends blindly and is without any fistula. In majority of patients ARM is diagnosed postnatally, while it is important to set the diagnose of the specific anorectal malformation and associated defects. Anorectal malformations are different in both sexes what is the result of anatomic differences in small pelvis in males and females. The most frequent anorectal malformations in girls are recto-vestibular and recto-perineal fistula. In ARM is important not just the specific type of malformation, but as well how high is rectum localised, the quality of sacrum and anomalies of spine, which are the predictors of prognosis and continence in patients with ARM. According to the findings from the diagnostics, the next therapeutic strategy and timing of the surgery is set up. Surgical options in patients with ARM include two main surgical procedures – primary anorectoplasty by a method PSARP = posterior sagital anorectoplasty (one step surgical procedure), or initial creation of a colostomy – duplex descendentostomy, followed by the next surgery – anorectoplasty and the third surgical procedure is colostomy closure. (three-step surgical procedure). In the case of complex anorectal malformation, for example a cloaca, there are usually more reconstructive surgical procedures. Current surgical trends are miniinvasive forms of anorectoplasty, in which by shorter cut in perineum and sparing of the sphincter we are improving the prognosis – voluntarily bowel movements in patients with ARM.

Keywords: anorectal malformations, rectum, perineum, anorectoplasty, voluntarily bowel movements