Pediatria pre prax 1/2014

Alimentárna methemoglobinémia

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., MUDr. Michaela Mečiaková, PhD., MPH

Používanie dusičnanmi kontaminovanej pitnej vody na prípravu dojčenskej výživy je známym rizikovým faktorom vzniku methemoglobinémie u detí. Zvýšená oxidovateľnosť fetálneho hemoglobínu a ešte relatívne nízka aktivita methemoglobín-reduktázy zvyšujú náchylnosť najmä malých dojčiat k oxidačným noxám. Postihnuté dieťa má sivohnedú cyanózu, dyspnoe, tachykardiu, môže byť dráždivé alebo naopak letargické, v závislosti od závažnosti stavu. Typické je, že prívodom kyslíka sa celkový stav nezlepšuje. V našej kazuistike opisujeme fatálny priebeh alimentárnej methemoglobinémie u dojčaťa a stručné zhrnutie 3 ďalších prípadov alimentárnej methemoglobinémie (2 dojčatá a 1 batoľa). Všetci títo štyria pacienti boli hospitalizovaní počas jedného roka na oddelení pediatrickej intenzívnej medicíny 3. detskej kliniky v Lučenci, čo samotné je závažný epidemiologický fakt, pretože incidencia týchto prípadov v danej lokalite vysoko presahuje priemerný výskyt alimentárnej methemoglobinémie na Slovensku. Naším cieľom je na základe našej skúsenosti poukázať na to, že ak diagnóza nie je včas rozpoznaná a adekvátne liečená, ochorenie môže pomerne rýchlo progredovať až do multiorgánového zlyhania s fatálnym koncom.

Kľúčové slová: methemoglobín, alimentárna methemoglobinémia dojčiat, dusičnany v zdrojoch pitnej vody, antidotum – metylénová modrá, toluidínová modrá.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Alimentary methaemoglobinemia

The preparation of feeding formula by using of nitrates contaminated water is well-known risk factor of methaemoglobinemia in infants. Increased oxidability of fetal haemoglobin and also relativelly low activity of methemoglobin-reductase increase susceptibility of small infants to oxidative agents. Sick child can have gray cyanosis, dyspnoea, tachycardia, it can be irritating or letargic depends on severity of the condition. It is characteristic that course of disease is not improving by oxygen supply. In our case report we describe fatal course of alimentary methaemoglobinemia in one small infant and also short summary of three others cases of alimentary methaemoglobinemia. All of these four patients were hospitalized on the Ward of paediatric intensive care of 3rd Paediatric Department in Hospital in Lucenec during one year. This is serious epidemiological fact because incidence of cases in this region is well above average incidence of alimentary methaemoglobinemia in our country. On the base of our experience we want to show that the course od disease can progress rapidly to multiorgan failure with fatal outcome if it is not early detected and adequate treated.

Keywords: methemoglobin, alimentary methaemoglobinemia in infants, nitrates in sources of drinking water, antidote - methylene blue, toluidine blue.