Pediatria pre prax 4/2020

Alergie, atopický pochod a možnosti prevencie

Prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

Alergické ochorenia dnes predstavujú najvýznamnejšiu skupinu tzv. civilizačných ochorení s neustále narastajúcou prevalenciou vo svete, a preto je nevyhnutné hľadať efektívne nástroje prevencie rozvinutia ich symptómov. Vzhľadom na to, že najväčšia masa imunitného systému sa nachádza v čreve, efektívnym preventívnym nástrojom sa môže stať správna výživa. V nedávnej dobe bolo v materskom mlieku identifikovaných viacero zložiek s protialergickým potenciálom, následne pridaných aj do prípravkov náhradnej mliečnej výživy. Skupine rizikových detí je v prípade nemožnosti dojčenia určená výživa hypoalergénnymi mliečnymi formulami zabezpečujúcimi regulovanú expozíciu bielkovinám so zníženým alergénnym a zachovaným tolerogénnym potenciálom. Medzi ďalšie efektívne nástroje patria prebiotiká (oligosacharidy) a tiež probiotiká, pričom zaujímavým a efektívnym javom je ich spojenie s hydrolyzovanou bielkovinou kravského mlieka. Viaceré štúdie zamerané na účinky synbiotickej zmesi potvrdili nielen jej bezpečnosť, ale aj pozitívne biologické účinky. Jeden zo zaujímavých výsledkov poukazoval na väčšiu podobnosť zloženia črevného mikrobiómu (najmä vyšší pomer bifidobaktérií a nižšie zastúpenie enterobaktérií) medzi deťmi narodenými cisárskym rezom a dojčenými deťmi.

Kľúčové slová: črevná mikrobiota, imunitný systém (IS), alergia, atopický pochod, prevencia, formula, MM (materské mlieko), oligosacharidy (prebiotiká), nukleotidy, probiotiká, pHP (čiastočný hydrolyzát), synbiotiká, GOS (galaktooligosacharidy), FOS (fruktooligosacharidy), Bifidobacterium breve M-16V, SYNEO®

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Allergy, atopic march, and prevention options

Allergic diseases currently represent the most important group of diseases of affluence, with an ever increasing prevalence worldwide; therefore, it is essential to seek effective tools for preventing the development of symptoms. Given the fact that the largest portion of the immune system resides in the gut, proper nutrition can become an effective preventive tool. Recently, a number of constituents with an antiallergic potential have been identified in breast milk and, subsequently, added to infant formulas. Hypoallergenic milk formulas providing controlled exposure to proteins with a reduced allergenic and preserved tolerogenic potential are intended for a group of children at risk in whom breastfeeding is not possible. Other effective tools include prebiotics (oligosaccharides) as well as probiotics, with their combination with a hydrolysed cow’s milk protein being an interesting and effective phenomenon. Several studies addressing the effects of synbiotic mixture have confirmed not only its safety, but also positive biological effects. One of the interesting results suggested a greater similarity of the gut microbiome composition (particularly a higher proportion of bifidobacteria and a lower proportion of enterobacteriaceae) between children born by caesarean section and those who were breastfed.

Keywords: gut microbiota, immune system (IS), allergy, atopic march, prevention, formula, breast milk, oligosaccharides (prebiotics), nucleotides, probiotics, pHP (partial hydrolysate), synbiotics, GOS (galacto-oligosaccharides), FOS (fructo-oligosaccharides), Bifidobacterium breve M-16V, SYNEO®