Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2012

Zmysel života z pohľadu zomierajúcich pacientov

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD., Mgr. Dušana Pčolková

V príspevku sa zaoberáme zmyslom života v utrpení v teoretickej i praktickej rovine so zameraním na zomierajúceho pacienta. Hľadáme a objasňujeme vzťahy medzi zmyslom života zisťovaným prostredníctvom logo-testu a niektorými ukazovateľmi, ako je pohlavie, rodičovstvo a religiozita. Zaujímavé sú aj zistenia týkajúce sa komparácie rôznych skupín respondentov (zomierajúci, pozostalí, suicidálni klienti a klienti bez domova) podľa ich výsledkov životnej zmysluplnosti.

Kľúčové slová: zmysel života, logoterapia, logo-test, zomierajúci človek.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Meaning of live from the perspective of the dying patients

The paper deals with the meaning of life in suffering in theory and in practical terms, focusing on the dying patient. We are looking for a clarification of the relationship between the meaning of life through logo-test and some indicators such as sex, parenting and reli- -giosity. Interesting are also findings regarding the comparison of different groups of respondents (dying, survivors, suicidal clients and homeless clients) according to the results of the meaningfulness of life.

Keywords: meaning of life, logotherapy, logo-test, the dying person.