Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2012

Významné faktory vplývajúce na proces trúchlenia zo sociálno-psychologického pohľadu

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.

V tomto príspevku sa zaoberáme najdôležitejšími faktormi, ktoré majú vplyv na zvládnutie straty blízkeho človeka. Podrobnejšie opisujeme dôležitosť neformálnej sociálnej opory, ktorá je v súčasnosti nedostatočná. Ďalšími dôležitými faktormi vplývajúcimi na proces trúchlenia sú okolnosti smrti, vzťah pozostalého k zomrelému, simultánne záťažové faktory a osobnosť trúchliaceho.

Kľúčové slová: trúchlenie, pozostalí, sociálna opora.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Significant factors affecting the grieving process of socio-psychological perspective

In this paper we deal with the most important factors affecting the management of loss of a loved one. We describe the importance of informal social support, which is to day in sufficient. Another important factors influencing the process of grieving are the circumstances of death, relationship of survivor to the deceased, simultaneous stress factors and personality.

Keywords: mourning, survivors, social support.