Paliatívna medicína a liečba bolesti 2e/2019

Spirituálna starostlivosť o pacienta s nevyliečiteľným ochorením – je potrebný záujem lekára?

MUDr. Andrea Škripeková, PhD.

Spiritualita je základný element ľudského bytia. Spiritualita, viera a náboženské presvedčenie môže pacientovi ovplyvniť rozhodovanie o spôsobe liečby, môže ovplyvniť rozhodnutie ne/ísť do hospicu na konci života, ovplyvní aj komunikáciu o/pri ukončovaní protinádorovej liečby. Zdravotníci by mali byť schopní realizovať zhodnotenie spirituálnych potrieb pacienta. Pri odstránení fyzického utrpenia sa odkrýva práve psychosociálne, existencionálne a spirituálne utrpenie, ktoré je možné minimalizovať a dokázateľne vplýva na kvalitu života pacientov s nevyliečiteľným ochorením (1). Rešpektujúce prostredie s možnosťou robiť rozhodnutia podľa svojho spirituálneho konceptu pacientovu stále obmedzujúcu sa autonómiu zmysluplne rozširujú.

Kľúčové slová: spiritualita, onkologický pacient, kvalita života

Spiritual care for a patient with incurable disease – is a physician´s interest necessary?

Spirituality belongs to basic element of human being. Spirituality, faith and religion could influence decision of the patients about hospice care – get it or not, could influence a communication of stopping anticancer treatment. Health care profesionals should have an ability to asses patients spiritual needs. It is the psychological, existentional and spiritual suffering that is more visible when we could relieve physical suffering. Relieving of spiritual suffering influence quality of life of patients with incurable diseases (1). Respect to the patients spiritual concepts in terms of their decision making capacity could significantly enhance patients autonomy.

Keywords: spirituality, oncologic patients, quality of life