Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2010

Sociálna opora a jej význam pre onkologicky chorých adolescentov

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et. PhD., PhDr. Lucia Lekárová, PhD.

Príspevok je obsahovo orientovaný na špecifickú problematiku, ktorou je sociálna opora u adolescentov limitovaných onkologickým ochorením. Onkologické ochorenie výrazne mení sociálny svet mladého človeka a jeho rodiny a samozrejme zasahuje aj do širších sociálnych štruktúr. Poskytovaná sociálna a emocionálna opora pôsobí povzbudivo proti prežívaniu stresu a pôsobí v smere redukcie strachu z liečby, zníženia zúfalstva a depresie, vedie k zmierneniu pocitu izolácie, bezmocnosti, beznádeje a pocitu opustenosti. Vnímaná sociálna opora počas onkologického ochorenia prispieva k všeobecnému zlepšeniu kvality života.

Kľúčové slová: kvalita života, sociálna opora, onkológia, rakovina, adolescent.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Social support and its importance for adolescents with cancer

The contribution is focused on specific content issues, namely social support for adolescents who are limited by cancer. Cancer significant social changes the world a young man and his family and of course, extends well into the broader social structures. Providing social and emotional anchor to act against encouraging survival and stress acting in the direction of reducing the fear of therapy, reducing depression and despair, leads to reducing the sense of isolation, helplessness, hopelessness and feeling of abandonment. Perceived social support for oncology disease contributes to a general improvement of quality of life.

Keywords: quality of life, social support, oncology, cancer, adolescent.