Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2012

Slovník paliatívnej a terminálnej starostlivosti vyjadruje aj etické postoje

MUDr. Kristina Križanová, MUDr. Peter Križan

Terminológia v paliatívnej medicíne je veľmi poznačená základnými hodnotami a etické prístupy významne ovplyvňujú tvorbu medicínskeho názvoslovia v situáciách na konci života. Diskusia je veľmi bohatá nielen v anglickej a nemeckej jazykovej oblasti, ale aj v českej. Svojím článkom chceme otvoriť priestor na diskusiu o terminológii v paliatívnej starostlivosti na konci života aj v slovenskom jazyku. Predpokladáme, že táto téma zaujme aj špecialistov, ktorí pracujú v oblasti bioetiky a jazyka.

Kľúčové slová: paliatívna medicína, aplikovaná etika, kauzálna terapia, symptomatická terapia, eutanázia, kvalita života.

Dictionary palliative and terminal care and ethical attitudes expressed

Medical terminology in palliative medicine is highly impacted by fundamental values and ethical attitudes are significantly influencing the shape of medical vocabulary in the end-of-life situations. The discussion is already broadly open not only in the English or German speaking area, but also in the Czech. With our article we are trying to open the floor for discussion about terminology in palliative end-of-life care also in Slovak language. We hope that this theme will be interesting also for specialists working in the field of bioethics and language studies.

Keywords: palliative medicine, apllied etics, causal therapy, symptomatic therapy, euthanasia, quality of live.