Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2017

Radiačná enteritída

MUDr. Lucia Dzurillová, MUDr. Andrea Škripeková, PhD.

So zlepšovaním terapeutických postupov v onkológii sa zväčšuje skupina dlhodobo prežívajúcich pacientov v remisii nádorového ochorenia, pričom sa postupne odhaľujú neskoré komplikácie protinádorovej liečby, ktoré pacientom nielen zhoršujú kvalitu života, ale môžu byť aj smrteľné. Rádioterapia na oblasť brucha a panvy patrí k základným liečebným modalitám rôznych gynekologických malignít, ako aj malignít gastrointestinálneho a urogenitálneho traktu. Akútne poškodenie tenkého čreva ionizujúcim žiarením sa zahojí v priebehu niekoľkých týždňov, ale chronické poškodenie sa vyvíja roky a prináša mnohé komplikácie pacientom, ktorí sú v dlhodobej remisii. Včasná diagnostika a podporná liečba nielen akútnych, ale aj neskorých komplikácií protinádorovej liečby môže zlepšiť kvalitu života aj predĺžiť prežívanie našich pacientov.

Kľúčové slová: akútna a chronická radiačná enteritída, malnutrícia, podporná liečba

Radiation enteritis

Along with improving anticancer treatment there is growing number of long term cancer survivors and some of them are suffering from slowly developing late complications of anticancer treatment, which are lowering the quality of life and could be also life threatening. Radiation therapy to abdomen and pelvic region is a mainstay in the treatment of gynaecological, gastrointestinal and urogenital malignancies. Acute radiation injury to small bowel can resolve during few weeks, but chronic changes will develop during years and could complicate life of patients in longterm complete remission. Early diagnosis and supportive treatment of acute and late complications of anticancer treatment leads to improving of quality of life and also improving survival of our patients.

Keywords: acute and chronic radiation enteritis, malnutrition, supportive care