Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2008

Psychické problémy nevyliečiteľne chorých a úlohy psychológa v paliatívnej starostlivosti

Patricia Dobríková

Príspevok sa zaoberá psychologickými determinantmi zvládania záťažovej situácie, ktorou je nevyliečiteľná choroba. Poukazuje na rôzne psychické problémy nevyliečiteľne chorých a proces vyrovnávania sa so smrťou. Okrem toho sú tu vymedzené základné úlohy psychológa v paliatívnej starostlivosti vzhľadom na pacienta, príbuzných, členov tímu, dobrovoľníkov i ďalších organizačných a vzdelávacích aktivít.

Kľúčové slová: psychické problémy, nevyliečiteľne chorý, psychológ, paliatívna starostlivosť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychical problems of the incurably ill and the tasks of a psychologist in palliative care

This contribution is about psychological determinants of coping with a serious situation brought by an incurable illness. It speaks about psychical problems of the incurably ill patients and the process of accepting death. We also speak about tasks of psychologists in the palliative care related to patients, his relatives, survivals and team members, volunteers as well as organizational and educational activities.

Keywords: psychical problems, incurably ill, psychologist, palliative care.