Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2020

Ošetřovatelská diagnóza úzkost ze smrti u klientů v lůžkovém hospici

PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D., Bc. Filip Schramm

Článek vznikl na základě výzkumu realizace bakalářské práce studenta 3. ročníku SLU FVP UO Filipa Schramma, vedoucí práce je PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. Tématem byla péče o nevyléčitelně nemocné v lůžkovém hospici. Hospic je primárně určen pacientům, u nichž došlo k ukončení kauzální terapie a přešlo se k terapii paliativní. Článek se zabývá problematikou paliativní a hospicové péče s důrazem na výskyt ošetřovatelské diagnózy úzkost ze smrti NANDA taxonomie u hospicových pacientů.

Kľúčové slová: paliativní péče, hospic, smrt, umírání, úzkost ze smrti

Nursing diagnosis of death anxiety of cliens in inpatient hospic

The article was created on the basis of research into the implementation of the bachelor‘s thesis of a third-year student of SLU FVP UO Filip Schramm, supervisor PhDr. Zdenka Rimovska, Ph.D. The topic was the care of the terminally ill patients in a hospice. Hospice is primarily intended for patients who have discontinued causal therapy and switched to palliative therapy. The article deals with the issue of palliative and hospice care with an emphasis on the occurrence of nursing diagnosis of anxiety from the death of NANDA taxonomy in hospice patients. The main goal was to map the incidence of nursing diagnosis of NANDA taxonomy death anxiety in hospice patients. Capture and explore the intensity with which the individual characteristics occur.

Keywords: palliative care, hospice, death, dying, death anxiety