Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2022

Opioidové analgetiká v liečbe bolesti u paliatívneho pacienta

MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA, Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Paliatívnu starostlivosť potrebuje každý rok 40 miliónov ľudí, pričom až 78 % žije v krajinách s nízkymi a strednými príjmami a iba 14 % z tých, ktorí potrebujú paliatívnu starostlivosť, k nej má prístup. V súčasnosti je vo vyspelých krajinách smrť jedinca najčastejšie dôsledkom dlhého chronického ochorenia, či už onkologického alebo neonkologického. Bolesť je najčastejším a najzávažnejším príznakom paliatívneho pacienta, aj keď nie všetci z nich trpia bolesťou. Liečba musí byť vždy zameraná na zlepšenie kvality zostávajúceho života a mala by viesť k optimalizácii fyzických a kognitívnych funkcií pacienta v priebehu ochorenia. Opioidové analgetiká v liečbe bolesti u pacientov vyžadujúcich paliatívnu starostlivosť sú jedným zo základných nástrojov jej optimálnej kontroly, samozrejme však v kombinácii s inými liekmi a nefarmakologickými a intervenčnými technikami zvládania bolesti. Aj v tejto rizikovej skupine zvyčajne ťažko chorých pacientov sa ich podávanie musí riadiť všeobecne uznávanými zásadami ich podávania skúsenými lekármi s dostatočným rozsahom vedomostí a skúseností s používaním opioidov v klinickej praxi akútnej a chronickej bolesti. Ako základné odporúčanie pre prax – lekár paliatívnej medicíny, ako aj ostatní členovia paliatívneho tímu, musia vedieť rozpoznať bolestivé syndrómy pacienta paliatívnej starostlivosti a podľa všeobecných odporúčaní aj iniciovať liečbu bolesti. Ak sa bolesť nedá kontrolovať, pacienta treba poslať k algeziológovi.

Kľúčové slová: paliatívna medicína, bolesť, opioidové analgetiká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Opioid analgesics in the treatment of pain in the palliative patient

About forty million people need palliative care each year, with up to 78% living in low- and middle-income countries, and only 14% of those in need of palliative care have access to it. At present, in developed countries, the death of an individual is most often the result of a long chronic illness, whether oncological or non-oncological. Pain is the most common and most severe symptom of a palliative patient. Treatment must always be aimed at improving the quality of life remaining, and should lead to the optimization of the patient‘s physical and cognitive functions during the course of the disease. Opioid analgesics in the treatment of pain in patients requiring palliative care are one of the basic tools for its optimal control, but of course, in combination with other drugs and non-pharmacological and interventional pain management techniques. Even in this risk group of usually seriously ill patients, their administration must follow the generally accepted principles of their administration by experienced physicians with a sufficient range of knowledge and experience with the use of opioids in the clinical practice of acute and chronic pain. As a basic recommendation for practice - the palliative medicine physician as well as other members of the palliative care team must be able to recognize the painful syndromes of the palliative care patient and according to general recommendations, also initiate pain treatment. If the pain cannot be controlled, the patient should be referred to an algesiologist.

Keywords: palliative medicine, pain, opioid analgetics