Paliatívna medicína a liečba bolesti 3/2012

Možné vedľajšie účinky dlhodobej liečby opioidmi

MUDr. Marta Kulichová, CSc.

Opioidy sú lieky voľby na silnú akútnu a nádorovú bolesť. Čoraz viac sa využívajú aj na liečbu nenádorovej bolesti, čo je však limitované ich vedľajšími účinkami. Okrem dobre známych vedľajších účinkov opioidov, ako je nauzea, vracanie, pruritus, útlm dýchania, obstipácia, retencia moču, sedácia a psychická závislosť, sa objavujú nové, menej známe vedľajšie účinky spojené s dlhodobou aplikáciou opioidov. Tieto zahrňujú toleranciu, hyperalgéziu, syndróm opioidmi indukovanej neurotoxicity, poruchy endokrinného, imunologického či muskuloskeletálneho systému, zriedkavo aj poruchy kardiovaskulárnych a pľúcnych funkcií atď. Je dôležité možné vedľajšie účinky poznať, včas diagnostikovať, korigovať liečbu alebo zabezpečiť endokrinnú substitúciu v súčinnosti s endokrinológom.

Kľúčové slová: opioidy, dlhotrvajúca liečba, tolerancia, hyperalgézia, hypogonadizmus, imunosupresia.

Possible side effects of long-term opioids therapy

Opioids are cornstone of the severe acute and chronic cancer pain treatment. The use of strong opioids for treatment of noncancer chronic pain has increased, but it has limitations of side effects. Besides well kown side efects such as nausea, vomiting, pruritus, respiratory depression, constipation, urinary retention, sedation and addiction, there are newer side effects, which are being reported with long-term opioid treatment. These side effects include tolerance, hyperalgesia, syndrom opioid-induced neurotoxicity, disturbancies in endocrine, immunologic and musculosceletal system, rarely also cardio-vascular and pulmonary system and so on. It is important to be aware of side effects of long-term opioid treatment, to diagnose them early, if it is possible to change the treatment or arrange hormons substitution in cooperation with endocrinologist.

Keywords: opioids, long-term treatment, tolerance, hyperalgesia, hypogonadism, imunosupresion.