Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2011

Možné prístupy k skúmaniu kvality života u zomierajúcich pacientov a možnosti jej skúmania prostredníctvom McGillovho dotazníka

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et. PhD.

Táto štúdia opisuje objektivizované subjektívne prístupy k meraniu kvality života u nevyliečiteľne chorých i zomierajúcich. Vo výskumnej časti poukazuje na vhodnosť použitia Mc Gill Quality of Life Questionaire v paliatívnej starostlivosti, vzhľadom k výsledkom reliability i validity testu. V našom výskume sme zistili nasledovné hodnoty Cronbachovho Alfa koeficientu pre vnútornú konzistenciu položiek: celá škála B a C (otázky 1 – 16) α = 0,86, telesné symptómy (otázky 1 – 4) α = 0,70, psychologické symptómy (otázky 5 – 8) α = 0,94, existenciálne položky (otázky 9 – 14) α = 0,75, otázky podpory (otázky 15 – 16) α = 0,81. Čo sa týka korelácií jednotlivých dimenzií a ich korelácií s celkovou kvalitou života, môžeme konštatovať, že navzájom vysoko korelujú psychologická, existenciálna i podporná kvalita života medzi sebou a všetky aj s celkovou kvalitou života na hladine významnosti p < 0,01. Pri telesnej kvalite života sme zistili miernu súvislosť s celkovou kvalitou života. Škála na globálne hodnotenie kvality života pacientom (časť A dotazníka) je autorom určená ako premenná validity, ktorá v našom výskume koreluje so získanou celkovou kvalitou života pri r = 0,420.

Kľúčové slová: kvalita života, zomieranie, meranie kvality života.

Various approaches in studying the quality of life in dying patients and possibilities of its investigation using Mc Gill questionnaire

This study describes subjective as well as objective approaches towards the problematics of measuring the quality of life in untreatably ill or dying patients. Its investigation part describes applicability of Mc Gill Quality of Life Questionnaire in palliative care in accordance with the reliability results and validity of the test. In our research, the following Cronbach’s Alpha results of internal consistency were achieved: the whole B and C scale (questions 1 – 16) α = 0.86, physical symptoms (questions 1 – 4) α = 0.70, psychological symptoms (questions 5 – 8) α = 0.94, existential items (questions 9 – 14) α = 0.75, social support (questions 15 – 16) α = 0.81. We can say that psychological, existential and support quality of life significantly correlate and all the aspects together correlate with quality of life at importance level p < 0.01. Physical quality of life interacts moderately with overall quality of life. The scale used by patient for global measuring quality of his life (part A) acts, as the author determined, as variable of validity and correlates, in our study, with obtained overall quality of life at r = 0.420.

Keywords: quality of life, dying, measurement of the quality of life.